Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu bị động với động từ khuyết thiếu Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

Gender equality _______ only when women and men enjoy the same opportunities.

A. will be achieved

B. will achieve

C. won’t achieve

D. won’t be achieved

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

In Muslim countries, changes_______to give women equal rights to natural or economic resources, as well as access to ownership.

A. mustn’t be made

B. must make

C. must be made

D. mustn’t make

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

In order to reduce gender inequality in South Korean society, women _______ more opportunities by companies.

A. should provide

B. should be provided

C. ought to provide

D. ought be provided

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

Gender equality  _______ without the support of the government, organizations, and individuals.

A. mustn’t be achieved

B. needn’t be achieved

C. should not be achieved

D. cannot be achieved

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

Although progress  _______, we are still a long way from achieving gender equality worldwide.

A. has been made

B. have been made

C. has been done

D. have been done

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

Obesity _____ a serious health problem.

A. may not be considering 

B. may be considered

C. may not consider

D. may consider

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences using passive voice.

They need to repair my car.


=>

by them.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

Gender equality _______ only when women and men enjoy the same opportunities.

A. will be achieved

B. will achieve

C. won’t achieve

D. won’t be achieved

Đáp án

A. will be achieved

Phương pháp giải :

 Công thức : will be + Ved/V3: sẽ được làm gì

Lời giải chi tiết :

Công thức : will be + Ved/V3: sẽ được làm gì

=>Gender equality will be achieved only when women and men enjoy the same opportunities.

Tạm dịch: Bình đẳng giới sẽ chỉ đạt được khi phụ nữ và nam giới được hưởng những cơ hội tương tự.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

In Muslim countries, changes_______to give women equal rights to natural or economic resources, as well as access to ownership.

A. mustn’t be made

B. must make

C. must be made

D. mustn’t make

Đáp án

C. must be made

Phương pháp giải :

Công thức :

 must be + Ved/V3: phải được làm gì

 mustn’t be + Ved/V3: không được phép làm gì

Lời giải chi tiết :

Công thức

must be + Ved/V3: phải được làm gì

mustn’t be + Ved/V3: không được phép làm gì

=>In Muslim countries, changes must be made to give women equal rights to natural or economic resources, as well as access to ownership.

Tạm dịch: Ở các nước Hồi giáo, những thay đổi phải được thực hiện để cung cấp cho phụ nữ quyền bình đẳng đối với tài nguyên thiên nhiên hoặc kinh tế, cũng như quyền tiếp cận quyền sở hữu.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

In order to reduce gender inequality in South Korean society, women _______ more opportunities by companies.

A. should provide

B. should be provided

C. ought to provide

D. ought be provided

Đáp án

B. should be provided

Phương pháp giải :

Công thức : should be + Ved/V3 = ought to + be + Ved/V3: nên được làm gì 

Lời giải chi tiết :

Công thức : should be + Ved/V3 = ought to + be + Ved/V3: nên được làm gì

=>In order to reduce gender inequality in South Korean society, women should be provided more opportunities by companies.

Tạm dịch: Để giảm bớt sự bất bình đẳng giới trong xã hội Hàn Quốc, phụ nữ nên được các công ty cung cấp nhiều cơ hội hơn.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

Gender equality  _______ without the support of the government, organizations, and individuals.

A. mustn’t be achieved

B. needn’t be achieved

C. should not be achieved

D. cannot be achieved

Đáp án

D. cannot be achieved

Phương pháp giải :

Công thức :

mustn’t be + Ved/V3: không được phép làm gì

should be + Ved/V3: nên được làm gì 

needn’t be + Ved/V3: không cần được làm gì

cannot be + Ved/V3: không thể được làm gì

Lời giải chi tiết :

Công thức :

mustn’t be + Ved/V3: không được phép làm gì

should be + Ved/V3: nên được làm gì 

needn’t be + Ved/V3: không cần được làm gì

cannot be + Ved/V3: không thể được làm gì

=>Gender equality  cannot be achieved without the support of the government, organizations, and individuals.

Tạm dịch: Bình đẳng giới không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức và cá nhân.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

Although progress  _______, we are still a long way from achieving gender equality worldwide.

A. has been made

B. have been made

C. has been done

D. have been done

Đáp án

A. has been made

Phương pháp giải :

Cụm từ : make progress: tiến bộ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ : make progress: tiến bộ

=>Although progress  has been made, we are still a long way from achieving gender equality worldwide.

Tạm dịch: Mặc dù tiến bộ đã được thực hiện nhưng chúng tôi vẫn còn là một chặng đường dài để đạt được bình đẳng giới trên toàn thế giới.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to the following questions.

Obesity _____ a serious health problem.

A. may not be considering 

B. may be considered

C. may not consider

D. may consider

Đáp án

B. may be considered

Phương pháp giải :

Công thức: may + be + Ved/V3: có thể được

Lời giải chi tiết :

Công thức: may + be + Ved/V3: có thể được

=>Obesity may be considered a serious health problem.

Tạm dịch: Béo phì có thể được coi là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences using passive voice.

They need to repair my car.


=>

by them.

Đáp án

They need to repair my car.


=>

by them.

Phương pháp giải :

Câu bị động với động từ “need”.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: need + V-ing

-My car lên làm chủ ngữ, câu ở thì hiện tại đơn nên need => needs

=> My car needs repairing by them.

Tạm dịch : Xe của tôi cần được sửa.

close