Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm từ có đuôi -ion Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  comsumption

 • B

  explosion

 • C

  technician

 • D

  mathematician

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  confusion

 • B

  musician

 • C

  ancestor 

 • D

  importance  

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  librarian   

 • B

  physician

 • C

  Brazilian

 • D

  Indonesian

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  great

 • B

  fate

 • C

  seat

 • D

  hate

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  happiness  

 • B

  homework

 • C

  honour

 • D

  hungry  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  comsumption

 • B

  explosion

 • C

  technician

 • D

  mathematician

Đáp án : D

Phương pháp giải :

consumption:   

explosion:   

technician:   

mathematician:   

Lời giải chi tiết :

consumption: /kənˈsʌmpʃn/   

explosion: /ɪkˈspləʊʒn/

technician: /tekˈnɪʃn/ 

mathematician :  /ˌmæθəməˈtɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  confusion

 • B

  musician

 • C

  ancestor 

 • D

  importance  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

confusion:   

musician:      

ancestor:    

importance:    

Lời giải chi tiết :

confusion: /kənˈfjuːʒn/   

musician: /mjuˈzɪʃn/     

ancestor: /ˈænsestə(r)/    

importance: /ɪmˈpɔːtns/

Câu C trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2  

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  librarian   

 • B

  physician

 • C

  Brazilian

 • D

  Indonesian

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

librarian: /laɪˈbreəriən/    

physician: /fɪˈzɪʃn/     

Brazilian: /brəˈzɪliən/        

Indonesian: /ˌɪndəˈniːʒn/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2  

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  great

 • B

  fate

 • C

  seat

 • D

  hate

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

great: /ɡreɪt/      

fate: /feɪt/         

seat: /siːt/        

hate: /heɪt/ 

Câu C phát âm là /iː/ còn lại là / eɪ / 

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  happiness  

 • B

  homework

 • C

  honour

 • D

  hungry  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

happiness: /ˈhæpinəs/        

homework: /ˈhəʊmwɜːk/      

honour: /ˈɒnə(r)/   

hungry: /ˈhʌŋɡri/

Câu C là âm câm  còn lại là / h /    

close