Trắc nghiệm Bài 32. Khái quát về sinh sản vô tính ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Sinh sản là?

 • A

  Là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống.

 • B

  Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

 • C

  Là quá trình trao đổi và tỏng hợp năng lượng của sinh vật

 • D

  Là quá trình tạo quả và hạt ở thực vật

Câu 2 :

 Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A

  cần 2 cá thể

 • B

   không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • C

  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • D

  chỉ cần giao tử cái

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sinh sản là?

 • A

  Là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống.

 • B

  Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

 • C

  Là quá trình trao đổi và tỏng hợp năng lượng của sinh vật

 • D

  Là quá trình tạo quả và hạt ở thực vật

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

- Có hai hình thức sinh sản ở sinh vật là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Câu 2 :

 Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A

  cần 2 cá thể

 • B

   không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • C

  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • D

  chỉ cần giao tử cái

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể con được tạo thành từ một phần của cơ thể mẹ.

close