Trắc nghiệm Bài 29. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Sinh sản là?

 • A

  Là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống.

 • B

  Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

 • C

  Là quá trình trao đổi và tỏng hợp năng lượng của sinh vật

 • D

  Là quá trình tạo quả và hạt ở thực vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

- Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

- Có hai hình thức sinh sản ở sinh vật là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Câu hỏi 2 :

 Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A

  cần 2 cá thể

 • B

   không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • C

  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • D

  chỉ cần giao tử cái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể con được tạo thành từ một phần của cơ thể mẹ.

close