Trắc nghiệm Bài 30. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Trong đời sống, việc sản xuất giá để ăn, làm mạch nha đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kì sinh trưởng và phát triển của thực vật?

 • A

  Giai đoạn nảy mầm

 • B

  Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch

 • C

  Giai đoạn ra hoa

 • D

  Giai đoạn tạo quả chín

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Cho các bộ phận sau:

(1) Đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

 • A

  (1), (2) và (3)

 • B

  (2), (3) và (4)

 • C

  (3), (4) và (5)

 • D

  (2), (5) và (6)

Câu 3 :

 Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây một lá mầm?

 • A

  Mô phân sinh bên

 • B

  Mô phân sinh đỉnh cây

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 4 :

 Ở thực vật một lá mầm các lóng của cây phát triển nhờ sự phát triển của:

 • A

  Mô phân sinh ngọn

 • B

  Mô phân sinh bên

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Tầng sinh vỏ

Câu 5 :

Thực vật ra hoa và đâm chồi vào mùa xuân, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống thực vật?

 • A

  Nước

 • B

  Độ ẩm

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong đời sống, việc sản xuất giá để ăn, làm mạch nha đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kì sinh trưởng và phát triển của thực vật?

 • A

  Giai đoạn nảy mầm

 • B

  Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch

 • C

  Giai đoạn ra hoa

 • D

  Giai đoạn tạo quả chín

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giá đỗ là giai đoạn nảy mầm của hạt đỗ.

Câu 2 :

Cho các bộ phận sau:

(1) Đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

 • A

  (1), (2) và (3)

 • B

  (2), (3) và (4)

 • C

  (3), (4) và (5)

 • D

  (2), (5) và (6)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thực vật sinh trưởng nhờ các mô phân sinh. Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh của rễ và đỉnh chồi giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều dài. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều ngang.

Câu 3 :

 Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây một lá mầm?

 • A

  Mô phân sinh bên

 • B

  Mô phân sinh đỉnh cây

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Mô phân sinh đỉnh rễ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thực vật một lá mầm không có mô phân sinh bên nên đường kính thân không tăng nhiều như ở thực vật hai lá mầm. Tuy nhiên, nhóm thực vật này ngoài mô phân sinh ngọn còn có mô phân sinh lóng giúp chiều cao cây tăng lên nhanh chóng. Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các mắt của thân, có tác dụng làm tăng chiều dài của lóng.

Câu 4 :

 Ở thực vật một lá mầm các lóng của cây phát triển nhờ sự phát triển của:

 • A

  Mô phân sinh ngọn

 • B

  Mô phân sinh bên

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Tầng sinh vỏ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thực vật một lá mầm không có mô phân sinh bên nên đường kính thân không tăng nhiều như ở thực vật hai lá mầm. Tuy nhiên, nhóm thực vật này ngoài mô phân sinh ngọn còn có mô phân sinh lóng giúp chiều cao cây tăng lên nhanh chóng. Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các mắt của thân, có tác dụng làm tăng chiều dài của lóng.

Câu 5 :

Thực vật ra hoa và đâm chồi vào mùa xuân, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống thực vật?

 • A

  Nước

 • B

  Độ ẩm

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mùa xuân thời tiết ấm áp tạo điều kiện thuận lợi giúp thực vật sinh sản.

close