Trắc nghiệm Bài 21. Hô hấp tế bào - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở

 • A

  Ti thể

 • B

  Ribôxôm

 • C

  Bộ máy Gôngi

 • D

  Không bào

Câu 2 :

Ở tảo sự hô hấp hiếu khí diễn ra tại:

 • A

  Tế bào chất

 • B

  Ti thể

 • C

  Trong các bào quan

 • D

  Màng sinh chất

Câu 3 :

Hô hấp tế bào là quá trình biến đổi

 • A

  Glucose.

 • B

  Maltose.

 • C

  Saccharose.

 • D

  Cellulose.

Câu 4 :

Hô hấp tế bào là

 • A

  Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng

  trong tế bào.

 • B

  Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu vô cơ thành năng lượng

  trong tế bào.

 • C

  Quá trình tổng hợp vật chất hữu cơ trong tế bào.

 • D

  Quá trình chuyển hóa vật chất hữu cơ ngoài tế bào thành năng lượng trong tế

  bào.

Câu 5 :

Thế nào là hô hấp tế bào

 • A

  Là quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ chất đơn giản

 • B

  Là một mặt của quá trình trao đổi chất

 • C

  Là quá trình chuyển hóa năng lượng trong tế bào

 • D

  Cả A,B,C đều đúng

Câu 6 :

Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là

 • A

  Đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển.

 • B

  Tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể.

 • C

  Chuyển hoá gluxit thành CO2, H2O và năng lượng.

 • D

  Thải các chất độc hại ra khỏi tế bào.

Câu 7 :

Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ nhằm

 • A

  Thải CO2 trong cơ thể ra ngoài môi trường.

 • B

  Tiêu thụ bớt chất hữu cơ dự trữ.

 • C

  Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể.

 • D

  Cả A, B và C.

Câu 8 :

Đặc điểm nào sau đây không có ở hô hấp tế bào?

 • A

  Phân giải chất hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O

 • B

  Quá trình phân giải chất tạo ra nhiều sản phẩm trung gian

 • C

  Toàn bộ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt

 • D

  Phần lớn năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP

Câu 9 :

Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

 • A

  Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào

 • B

  Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP

 • C

  Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử

 • D

  Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Câu 10 :

Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

 • A

  Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

 • B

  Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

 • C

  Nước, khí cacbonic và đường

 • D

  Khí cacbonic, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu 11 :

Khí sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào ở thực vật là:

 • A

  Oxygen

 • B

  Nitrogen

 • C

  Carbon dioxide

 • D

  Metan

Câu 12 :

Sản phẩm quan trọng nhất của quá trình hô hấp tế bào là?

 • A

  Carbon dioxide (CO2)

 • B

  Nước (H2O)

 • C

  ATP

 • D

  Oxi (O2)

Câu 13 :

Đâu không phải là vai trò của quá trình hô hấp tế bào?

 • A

  Điều hòa O2 và CO2 trong không khí

 • B

  Tổng hợp từ chất đơn giản thành chất phức tạp

 • C

  Cung cấp năng lượng cho tế bào dùng

 • D

  Phân giải các chất phức tạp thành chất đơn giản

Câu 14 :

Chất khí nào sau đây là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào?

 • A

  Carbon dioxide (CO2)

 • B

  Nitric oxide (NO)

 • C

  Chloride (Cl2)

 • D

  Oxi (O2)

Câu 15 :

Năng lượng được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào tồn tại dưới dạng?

 • A

  Nhiệt năng

 • B

  ATP

 • C

  NADPH

 • D

  AMP

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở

 • A

  Ti thể

 • B

  Ribôxôm

 • C

  Bộ máy Gôngi

 • D

  Không bào

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở ti thể.

Câu 2 :

Ở tảo sự hô hấp hiếu khí diễn ra tại:

 • A

  Tế bào chất

 • B

  Ti thể

 • C

  Trong các bào quan

 • D

  Màng sinh chất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sự hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể.

Câu 3 :

Hô hấp tế bào là quá trình biến đổi

 • A

  Glucose.

 • B

  Maltose.

 • C

  Saccharose.

 • D

  Cellulose.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hô hấp tế bào là quá trình biến đổi Glucose.

Câu 4 :

Hô hấp tế bào là

 • A

  Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng

  trong tế bào.

 • B

  Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu vô cơ thành năng lượng

  trong tế bào.

 • C

  Quá trình tổng hợp vật chất hữu cơ trong tế bào.

 • D

  Quá trình chuyển hóa vật chất hữu cơ ngoài tế bào thành năng lượng trong tế

  bào.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ

thành năng lượng trong tế bào.

Câu 5 :

Thế nào là hô hấp tế bào

 • A

  Là quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ chất đơn giản

 • B

  Là một mặt của quá trình trao đổi chất

 • C

  Là quá trình chuyển hóa năng lượng trong tế bào

 • D

  Cả A,B,C đều đúng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng rất quan trọng trong tế bào.

Ý A sai vì hô hấp là quá trình phân giải cacbohidrat

Ý B sai vì 2 mặt của quá trình trao đổi chất là đồng hóa và dị hóa , hô hấp chỉ là 1

quá trình trong mặt dị hóa.

Câu 6 :

Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là

 • A

  Đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển.

 • B

  Tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể.

 • C

  Chuyển hoá gluxit thành CO2, H2O và năng lượng.

 • D

  Thải các chất độc hại ra khỏi tế bào.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là: tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt

động sống cho tế bào và cơ thể.

Câu 7 :

Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ nhằm

 • A

  Thải CO2 trong cơ thể ra ngoài môi trường.

 • B

  Tiêu thụ bớt chất hữu cơ dự trữ.

 • C

  Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể.

 • D

  Cả A, B và C.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quá trình hô hấp tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho tế bào và

cơ thể.

Câu 8 :

Đặc điểm nào sau đây không có ở hô hấp tế bào?

 • A

  Phân giải chất hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O

 • B

  Quá trình phân giải chất tạo ra nhiều sản phẩm trung gian

 • C

  Toàn bộ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt

 • D

  Phần lớn năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phần lớn năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP

Câu 9 :

Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

 • A

  Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào

 • B

  Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP

 • C

  Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử

 • D

  Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở ty thể.

Câu 10 :

Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

 • A

  Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

 • B

  Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

 • C

  Nước, khí cacbonic và đường

 • D

  Khí cacbonic, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương trình hô hấp:

Glucose + Oxygen → Carbon dioxide + Nước + Năng lượng (ATP)

Câu 11 :

Khí sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào ở thực vật là:

 • A

  Oxygen

 • B

  Nitrogen

 • C

  Carbon dioxide

 • D

  Metan

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khí sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào ở thực vật là: Carbon dioxide

Câu 12 :

Sản phẩm quan trọng nhất của quá trình hô hấp tế bào là?

 • A

  Carbon dioxide (CO2)

 • B

  Nước (H2O)

 • C

  ATP

 • D

  Oxi (O2)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

           

Câu 13 :

Đâu không phải là vai trò của quá trình hô hấp tế bào?

 • A

  Điều hòa O2 và CO2 trong không khí

 • B

  Tổng hợp từ chất đơn giản thành chất phức tạp

 • C

  Cung cấp năng lượng cho tế bào dùng

 • D

  Phân giải các chất phức tạp thành chất đơn giản

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

          

Câu 14 :

Chất khí nào sau đây là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào?

 • A

  Carbon dioxide (CO2)

 • B

  Nitric oxide (NO)

 • C

  Chloride (Cl2)

 • D

  Oxi (O2)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

          

Câu 15 :

Năng lượng được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào tồn tại dưới dạng?

 • A

  Nhiệt năng

 • B

  ATP

 • C

  NADPH

 • D

  AMP

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

                        

close