Trắc nghiệm Bài 19. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Cho các cây sau:

(1) Cây rau má

(2) Cây dừa

(3) Cây xà cừ

(4) Cây lá lốt

(5) Cây hoa mười giờ

(6) Rau sam

Những cây thuộc nhóm thực vật ưa bóng là:

 • A

  (1), (2), (4), (5)

 • B

  (2), (3), (5), (6)

 • C

  (1), (3), (5), (6)

 • D

  (1), (4), (5), (6)

Câu 2 :

Nước là nguyên liệu trong quá trình trao đổi chất và năng lượng nào ở thực vật:

 • A

  Hô hấp

 • B

  Quang hợp

 • C

  Phân giải chất hữu cơ

 • D

  Sinh trưởng và phát triển

Câu 3 :

Khi thực vật thiếu nước sẽ xảy ra hiện tượng:

 • A

  Khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, tăng cường độ quang hợp của cây xanh.

 • B

  Khí khổng mở ra, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá tăng, quang hợp của cây gặp khó khăn.

 • C

  Khí khổng mở ra, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá tăng, tăng cường độ quang hợp của cây xanh.

 • D

  Khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, quang hợp của cây gặp khó khăn. 

Câu 4 :

Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là:

 • A

  0,001% - 0,01%

 • B

  0,001% - 0,08%

 • C

  0,008% - 0,01%

 • D

  0,005% - 0,02%

Câu 5 :

Khi nồng độ CO2 trong không khí tăng quá cao

 • A

  Cây sẽ tăng cường độ quang hợp

 • B

  Cây sẽ chết vì ngộ độc

 • C

  Cây sẽ giảm cường độ quang hợp

 • D

  Cây quang hợp bình thường

Câu 6 :

Nước ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

 • A

  Là nguyên liệu của quang hợp

 • B

  Điều tiết không khí

 • C

  Điều tiết quang phổ

 • D

  Cả A và B

Câu 7 :

Nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loài cây quang hợp là

 • A

   35oC - 45oC

 • B

  15oC - 25oC

 • C

  20oC - 35oC

 • D

  25oC - 35oC

Câu 8 :

Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nhân tố sau đây?

(1) Ánh sáng

(2) CO2

(3) H2O

(4) O2

(5) Bộ máy quang hợp

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  2

 • D

  3

Câu 9 :

Tại sao cần trồng và bảo vệ cây xanh?

 • A

  Cây xanh có vai trò cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.

 • B

  Cây xanh có vai trò chặn lũ, điều hòa không khí, chống xói mòn đất, cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.

 • C

  Cây xanh có vai trò tạo cảnh quan đô thị tươi đẹp.

 • D

  Cây xanh giúp phủ xanh đất trống.

Câu 10 :

Cường độ ánh sáng tăng quá cao thì cây xanh

 • A

  Ngừng quang hợp

 • B

  Quang hợp giảm

 • C

  Quang hợp tăng.

 • D

  Quang hợp đạt mức cực đại.

Câu 11 :

Điều nào sau đây không phải là vai trò của trồng và bảo vệ cây xanh?

 • A

  Điều hòa không khí (hút khí CO2 và thải khí O2)

 • B

  Nơi sống cho sinh vật khác

 • C

  Tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp thức ăn cho sinh vật khác

 • D

  Thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cho các cây sau:

(1) Cây rau má

(2) Cây dừa

(3) Cây xà cừ

(4) Cây lá lốt

(5) Cây hoa mười giờ

(6) Rau sam

Những cây thuộc nhóm thực vật ưa bóng là:

 • A

  (1), (2), (4), (5)

 • B

  (2), (3), (5), (6)

 • C

  (1), (3), (5), (6)

 • D

  (1), (4), (5), (6)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những cây thuộc nhóm thực vật ưa bóng là:

(1) Cây rau má

(3) Cây xà cừ

(5) Cây hoa mười giờ

(6) Rau sam

Câu 2 :

Nước là nguyên liệu trong quá trình trao đổi chất và năng lượng nào ở thực vật:

 • A

  Hô hấp

 • B

  Quang hợp

 • C

  Phân giải chất hữu cơ

 • D

  Sinh trưởng và phát triển

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nước là nguyên liệu trong quá trình quang hợp nào ở thực vật

Câu 3 :

Khi thực vật thiếu nước sẽ xảy ra hiện tượng:

 • A

  Khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, tăng cường độ quang hợp của cây xanh.

 • B

  Khí khổng mở ra, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá tăng, quang hợp của cây gặp khó khăn.

 • C

  Khí khổng mở ra, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá tăng, tăng cường độ quang hợp của cây xanh.

 • D

  Khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, quang hợp của cây gặp khó khăn. 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi thực vật thiếu nước khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, quang hợp của cây gặp khó khăn. 

Câu 4 :

Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là:

 • A

  0,001% - 0,01%

 • B

  0,001% - 0,08%

 • C

  0,008% - 0,01%

 • D

  0,005% - 0,02%

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là:  0,008% - 0,01%

Câu 5 :

Khi nồng độ CO2 trong không khí tăng quá cao

 • A

  Cây sẽ tăng cường độ quang hợp

 • B

  Cây sẽ chết vì ngộ độc

 • C

  Cây sẽ giảm cường độ quang hợp

 • D

  Cây quang hợp bình thường

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi nồng độ CO2 trong không khí tăng quá cao cây sẽ chết vì ngộ độc

Câu 6 :

Nước ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

 • A

  Là nguyên liệu của quang hợp

 • B

  Điều tiết không khí

 • C

  Điều tiết quang phổ

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nước là nguyên liệu của quang hợp, giúp điều tiết không khí.

Câu 7 :

Nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loài cây quang hợp là

 • A

   35oC - 45oC

 • B

  15oC - 25oC

 • C

  20oC - 35oC

 • D

  25oC - 35oC

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loài cây quang hợp là 25oC - 35oC

Câu 8 :

Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nhân tố sau đây?

(1) Ánh sáng

(2) CO2

(3) H2O

(4) O2

(5) Bộ máy quang hợp

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  2

 • D

  3

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quá trình quang hợp cần phải có các nhân tố sau đây:

(1) Ánh sáng

(2) CO2

(3) H2O

(4) O2

Câu 9 :

Tại sao cần trồng và bảo vệ cây xanh?

 • A

  Cây xanh có vai trò cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.

 • B

  Cây xanh có vai trò chặn lũ, điều hòa không khí, chống xói mòn đất, cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.

 • C

  Cây xanh có vai trò tạo cảnh quan đô thị tươi đẹp.

 • D

  Cây xanh giúp phủ xanh đất trống.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cây xanh có vai trò chặn lũ, điều hòa không khí, chống xói mòn đất, cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.

Câu 10 :

Cường độ ánh sáng tăng quá cao thì cây xanh

 • A

  Ngừng quang hợp

 • B

  Quang hợp giảm

 • C

  Quang hợp tăng.

 • D

  Quang hợp đạt mức cực đại.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cường độ ánh sáng tăng quá cao thì cây xanh ngừng quang hợp

Câu 11 :

Điều nào sau đây không phải là vai trò của trồng và bảo vệ cây xanh?

 • A

  Điều hòa không khí (hút khí CO2 và thải khí O2)

 • B

  Nơi sống cho sinh vật khác

 • C

  Tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp thức ăn cho sinh vật khác

 • D

  Thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cây xanh điều hòa không khí bằng cách lấy vào CO2 và thải O2.

close