Trắc nghiệm Bài 19. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Cho các cây sau:

(1) Cây rau má

(2) Cây dừa

(3) Cây xà cừ

(4) Cây lá lốt

(5) Cây hoa mười giờ

(6) Rau sam

Những cây thuộc nhóm thực vật ưa bóng là:

 • A

  (1), (2), (4), (5)

 • B

  (2), (3), (5), (6)

 • C

  (1), (3), (5), (6)

 • D

  (1), (4), (5), (6)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Những cây thuộc nhóm thực vật ưa bóng là:

(1) Cây rau má

(3) Cây xà cừ

(5) Cây hoa mười giờ

(6) Rau sam

Câu hỏi 2 :

Nước là nguyên liệu trong quá trình trao đổi chất và năng lượng nào ở thực vật:

 • A

  Hô hấp

 • B

  Quang hợp

 • C

  Phân giải chất hữu cơ

 • D

  Sinh trưởng và phát triển

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nước là nguyên liệu trong quá trình quang hợp nào ở thực vật

Câu hỏi 3 :

Khi thực vật thiếu nước sẽ xảy ra hiện tượng:

 • A

  Khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, tăng cường độ quang hợp của cây xanh.

 • B

  Khí khổng mở ra, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá tăng, quang hợp của cây gặp khó khăn.

 • C

  Khí khổng mở ra, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá tăng, tăng cường độ quang hợp của cây xanh.

 • D

  Khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, quang hợp của cây gặp khó khăn. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Khi thực vật thiếu nước khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, quang hợp của cây gặp khó khăn. 

Câu hỏi 4 :

Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là:

 • A

  0,001% - 0,01%

 • B

  0,001% - 0,08%

 • C

  0,008% - 0,01%

 • D

  0,005% - 0,02%

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là:  0,008% - 0,01%

Câu hỏi 5 :

Khi nồng độ CO2 trong không khí tăng quá cao

 • A

  Cây sẽ tăng cường độ quang hợp

 • B

  Cây sẽ chết vì ngộ độc

 • C

  Cây sẽ giảm cường độ quang hợp

 • D

  Cây quang hợp bình thường

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Khi nồng độ CO2 trong không khí tăng quá cao cây sẽ chết vì ngộ độc

Câu hỏi 6 :

Nước ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

 • A

  Là nguyên liệu của quang hợp

 • B

  Điều tiết không khí

 • C

  Điều tiết quang phổ

 • D

  Cả A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nước là nguyên liệu của quang hợp, giúp điều tiết không khí.

Câu hỏi 7 :

Nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loài cây quang hợp là

 • A

   35oC - 45oC

 • B

  15oC - 25oC

 • C

  20oC - 35oC

 • D

  25oC - 35oC

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loài cây quang hợp là 25oC - 35oC

Câu hỏi 8 :

Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nhân tố sau đây?

(1) Ánh sáng

(2) CO2

(3) H2O

(4) O2

(5) Bộ máy quang hợp

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  2

 • D

  3

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Quá trình quang hợp cần phải có các nhân tố sau đây:

(1) Ánh sáng

(2) CO2

(3) H2O

(4) O2

Câu hỏi 9 :

Tại sao cần trồng và bảo vệ cây xanh?

 • A

  Cây xanh có vai trò cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.

 • B

  Cây xanh có vai trò chặn lũ, điều hòa không khí, chống xói mòn đất, cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.

 • C

  Cây xanh có vai trò tạo cảnh quan đô thị tươi đẹp.

 • D

  Cây xanh giúp phủ xanh đất trống.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cây xanh có vai trò chặn lũ, điều hòa không khí, chống xói mòn đất, cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.

Câu hỏi 10 :

Cường độ ánh sáng tăng quá cao thì cây xanh

 • A

  Ngừng quang hợp

 • B

  Quang hợp giảm

 • C

  Quang hợp tăng.

 • D

  Quang hợp đạt mức cực đại.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cường độ ánh sáng tăng quá cao thì cây xanh ngừng quang hợp

Câu hỏi 11 :

Điều nào sau đây không phải là vai trò của trồng và bảo vệ cây xanh?

 • A

  Điều hòa không khí (hút khí CO2 và thải khí O2)

 • B

  Nơi sống cho sinh vật khác

 • C

  Tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp thức ăn cho sinh vật khác

 • D

  Thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cây xanh điều hòa không khí bằng cách lấy vào CO2 và thải O2.

close