Trắc nghiệm Bài 23. Trao đổi khí ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Ý nghĩa của sự trao đổi khí ở tế bào là:

 • A

  Làm tăng nồng độ oxy trong máu

 • B

  Cung cấp oxygen cho tế bào và loại CO2 khỏi tế bào

 • C

  Làm giảm nồng độ CO2 của máu

 • D

  Cả A, B và C

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Khi chúng ta thở ra thì

 • A

  ơ liên sườn ngoài co.

 • B

   cơ hoành co.

 • C

  thể tích lồng ngực giảm.

 • D

  thể tích lồng ngực tăng.

Câu 3 :

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào ?

 • A

  Khí nitrogen

 • B

  Khí carbon dioxide

 • C

  Khí oxygen

 • D

  Khí oxygen

Câu 4 :

Trao đổi khí ở phổi là quá trình:

 • A

  Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu.

 • B

   Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

 • C

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phổi và của CO2 từ không khí ở phổi vào máu.

 • D

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

Câu 5 :

Quá trình hô hấp ở thực vật có ý nghĩa:

 • A

  Đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển

 • B

  Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật

 • C

  Làm sạch môi trường

 • D

  Chuyển hóa glucid thành CO2 và H2O

Câu 6 :

Vai trò của oxygen đối với hô hấp của cây là:

 • A

  phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp

 • B

  giải phóng CO2 và H2O

 • C

  tích lũy nhiều năng lượng so với lên men

 • D

  cả ba phương án trên

Câu 7 :

Cơ quan giúp thực vật trao đổi khí với môi trường là:

 • A

  Lục lạp

 • B

  Rễ

 • C

  Khí khổng

 • D

  Mô dậu

Câu 8 :

Cấu tạo của khí khổng

 • A

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

 • B

  Mỗi khí khổng gồm bốn tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

 • C

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình bầu dục nằm áp sát nhau.

 • D

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình que nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

Câu 9 :

Chức năng của khí khổng:

 • A

  Trao đổi khí

 • B

  Thoát hơi nước

 • C

  Quang hợp

 • D

  Cả A và B

Câu 10 :

Ở cá trao đổi khí diễn ra nhờ cơ quan:

 • A

  Mang

 • B

  Phổi

 • C

  Da

 • D

  Hệ thống ống khí

Câu 11 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các hình thức trao đổi khí ở động vật?

 • A

  Giun đất trao đổi khí qua da.

 • B

  Cá trao đổi khí bằng mang.

 • C

  Châu chấu trao đổi khí bằng da.

 • D

  Mèo trao đổi khí bằng phổi.

Câu 12 :

Liên kết giữa nguyên tử oxygen và 2 nguyên tử hydrogen trong phân tử nước là loại liên kết:

 • A

  liên kết cộng hóa trị

 • B

  liên kết ion

 • C

  liên kết disunfua

 • D

  liên kết hydro

Câu 13 :

Đâu không phải là vai trò của chất dinh dưỡng với thực vật?

 • A

  Góp phần quan trọng cho sinh trưởng và phát triển

 • B

  Tham gia điều tiết quá trình trao đổi chất

 • C

  Là thành phần cấu tạo của rất nhiều cấu trúc trong cơ thể như protein, diệp lục ...

 • D

  Cây phát triển bình thường cả khi thiếu hay thừa chất dinh dưỡng.

Câu 14 :

Ở động vật, đâu không phải là nhóm chất dinh dưỡng cần với lượng lớn?

 • A

  Chất đạm

 • B

  Vitamin

 • C

  Chất béo

 • D

  Chất bột đường

Câu 15 :

Chất chiếm 70% khối lượng cơ thể ở người là?

 • A

  chất đạm

 • B

  chất bột đường

 • C

  chất tạo xương

 • D

  nước

Câu 16 :

Chất dinh dưỡng ở thực vật là nhóm chất:

 • A

  đạm

 • B

  khoáng

 • C

  vitamin

 • D

  đường

Câu 17 :

Nước và các chất thải được đào thải ra khỏi cơ thể chủ yếu qua con đường:

 • A

  Phân

 • B

  Phân và nước tiểu

 • C

  Nước tiểu và mồ hôi

 • D

  Phân và mồ hôi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ý nghĩa của sự trao đổi khí ở tế bào là:

 • A

  Làm tăng nồng độ oxy trong máu

 • B

  Cung cấp oxygen cho tế bào và loại CO2 khỏi tế bào

 • C

  Làm giảm nồng độ CO2 của máu

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trao đổi khí ở tế bào giúp cung cấp oxygen cho tế bào và loại CO2 khỏi tế bào

Câu 2 :

Khi chúng ta thở ra thì

 • A

  ơ liên sườn ngoài co.

 • B

   cơ hoành co.

 • C

  thể tích lồng ngực giảm.

 • D

  thể tích lồng ngực tăng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi chúng ta thhowr ra thể tích lồng ngực sẽ đồng thời  giảm 

Câu 3 :

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào ?

 • A

  Khí nitrogen

 • B

  Khí carbon dioxide

 • C

  Khí oxygen

 • D

  Khí oxygen

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, oxygen sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào

Câu 4 :

Trao đổi khí ở phổi là quá trình:

 • A

  Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu.

 • B

   Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

 • C

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phổi và của CO2 từ không khí ở phổi vào máu.

 • D

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

Câu 5 :

Quá trình hô hấp ở thực vật có ý nghĩa:

 • A

  Đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển

 • B

  Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật

 • C

  Làm sạch môi trường

 • D

  Chuyển hóa glucid thành CO2 và H2O

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật

Câu 6 :

Vai trò của oxygen đối với hô hấp của cây là:

 • A

  phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp

 • B

  giải phóng CO2 và H2O

 • C

  tích lũy nhiều năng lượng so với lên men

 • D

  cả ba phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Với cây xanh oxigen đóng vai trò:

 1. phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp
 2. giải phóng CO2 và H2O
 3. tích lũy nhiều năng lượng so với lên men
Câu 7 :

Cơ quan giúp thực vật trao đổi khí với môi trường là:

 • A

  Lục lạp

 • B

  Rễ

 • C

  Khí khổng

 • D

  Mô dậu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cơ quan giúp thực vật trao đổi khí với môi trường là: Khí khổng

Câu 8 :

Cấu tạo của khí khổng

 • A

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

 • B

  Mỗi khí khổng gồm bốn tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

 • C

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình bầu dục nằm áp sát nhau.

 • D

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình que nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

Câu 9 :

Chức năng của khí khổng:

 • A

  Trao đổi khí

 • B

  Thoát hơi nước

 • C

  Quang hợp

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chức năng chính của khí khổng là : Trao đổi khí và thoát hơi nước

Câu 10 :

Ở cá trao đổi khí diễn ra nhờ cơ quan:

 • A

  Mang

 • B

  Phổi

 • C

  Da

 • D

  Hệ thống ống khí

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở cá quá trình trao đổi khí diễn ra ở mang.

Câu 11 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các hình thức trao đổi khí ở động vật?

 • A

  Giun đất trao đổi khí qua da.

 • B

  Cá trao đổi khí bằng mang.

 • C

  Châu chấu trao đổi khí bằng da.

 • D

  Mèo trao đổi khí bằng phổi.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Châu chấu trao đổi khí nhờ hệ thống ống khí dọc cơ thể.

Câu 12 :

Liên kết giữa nguyên tử oxygen và 2 nguyên tử hydrogen trong phân tử nước là loại liên kết:

 • A

  liên kết cộng hóa trị

 • B

  liên kết ion

 • C

  liên kết disunfua

 • D

  liên kết hydro

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

                 

Câu 13 :

Đâu không phải là vai trò của chất dinh dưỡng với thực vật?

 • A

  Góp phần quan trọng cho sinh trưởng và phát triển

 • B

  Tham gia điều tiết quá trình trao đổi chất

 • C

  Là thành phần cấu tạo của rất nhiều cấu trúc trong cơ thể như protein, diệp lục ...

 • D

  Cây phát triển bình thường cả khi thiếu hay thừa chất dinh dưỡng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

                   

Câu 14 :

Ở động vật, đâu không phải là nhóm chất dinh dưỡng cần với lượng lớn?

 • A

  Chất đạm

 • B

  Vitamin

 • C

  Chất béo

 • D

  Chất bột đường

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

           

Câu 15 :

Chất chiếm 70% khối lượng cơ thể ở người là?

 • A

  chất đạm

 • B

  chất bột đường

 • C

  chất tạo xương

 • D

  nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

          

Câu 16 :

Chất dinh dưỡng ở thực vật là nhóm chất:

 • A

  đạm

 • B

  khoáng

 • C

  vitamin

 • D

  đường

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

                     

Câu 17 :

Nước và các chất thải được đào thải ra khỏi cơ thể chủ yếu qua con đường:

 • A

  Phân

 • B

  Phân và nước tiểu

 • C

  Nước tiểu và mồ hôi

 • D

  Phân và mồ hôi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

              

close