Trắc nghiệm Bài 18. Quang hợp ở thực vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

 • A

  Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh

 • B

  Thực vật, vi khuẩn lam và tảo

 • C

  Thực vật và nấm

 • D

  Thực vật và động vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Thực vật, vi khuẩn lam và tảo là những nhóm sinh vật có khả năng quang hợp

Câu hỏi 2 :

Bào quan thực hiện quá trình quang hợp là:

 • A

  Diệp lục

 • B

  Lục lạp

 • C

  Khí khổng

 • D

  Tế bào chất

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Bào quan thực hiện quang hợp ở thực vật là Lục lạp.

Câu hỏi 3 :

Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

 • A

  Hóa tổng hợp

 • B

  Hóa phân li

 • C

  Quang tổng hợp

 • D

  Quang phân li

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình quang tổng hợp.

Câu hỏi 4 :

Quang hợp không có vai trò nào sau đây? 

 • A

  Tổng hợp gluxit, các chất hữu cơ, oxi

 • B

  Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

 • C

  Oxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng

 • D

  Điều hòa tỷ lệ khí O2/CO2 của khí quyển

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Quang hợp không có vai trò oxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng.

Câu hỏi 5 :

Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

 • A

  từ phân tử nước H2O

 • B

  từ Glucose

 • C

  từ phân tử CO2

 • D

  từ phân tử ATP

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là từ phân tử nước H2O

Câu hỏi 6 :

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A

  Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ

 • B

  Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ

 • C

  Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2

 • D

  Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Sản phẩm của quang hợp gồm: Oxigen, Đường.

Câu hỏi 7 :

Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình quang hợp?

 • A

  C6H12O6

 • B

  (C6H10O5)n

 • C

  C12H22O11

 • D

  C4H11N

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sản phẩm của quá trình quang hợp gồm: C6H12O6 , O2.

Câu hỏi 8 :

Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?

 • A

  Khí oxigen và đường

 • B

  Đường và nước

 • C

  Khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng

 • D

  Khí cacbonic và nước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm: Khí cacbonic và nước

Câu hỏi 9 :

Cơ quan chủ yếu thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh là?

 • A

  Rễ

 • B

 • C

  Thân

 • D

  Mạch dẫn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cơ quan chủ yếu thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh là Lá 

Câu hỏi 10 :

Chọn chất thích hợp hoàn thành phương trình quang hợp ở trên:

 • A

  Cellulose

 • B

  Carbon dioxide

 • C

  Saccharose

 • D

  Hydrogen

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền là (B) Carbon dioxide

Câu hỏi 11 :

Chất dự trữ đặc trưng ở thực vật là:

 • A

  Glycogen

 • B

  Tinh bột

 • C

  Glucose

 • D

  Lipid

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

          

Câu hỏi 12 :

Chất khí nào sau đây là nguyên liệu của quá trình quang hợp?

 • A

  Carbon dioxide (CO2)

 • B

  Oxi (O2)

 • C

  Chlorine (Cl2)

 • D

  Nitric oxide (NO)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

          

Câu hỏi 13 :

Mật độ khí khổng ở mặt trên và mặt dưới của lá cây:

 • A

  bằng nhau

 • B

  mặt trên nhiều hơn mặt dưới

 • C

  mặt dưới nhiều hơn mặt trên

 • D

  không có sự khác biệt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

           

close