Trắc nghiệm Bài 20: Sự nhiễm điện Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều có đáp án

Đề bài

Câu 1 :

 Điền từ thích hợp vào chỗ trống. “Nhiều vật sau khi bị cọ xát …. các vật khác”

 • A
  Có khả năng đẩy
 • B
  Có khả năng hút
 • C
  Vừa đẩy vừa hút
 • D
  Không đẩy và không hút
Câu 2 :

 Chọn câu sai

 • A
  Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát
 • B
  Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác
 • C
  Vật mang điện tích có khả năng hút các vật khác
 • D
  Các vật bị nhiễm điện chỉ có khả năng hút nhau
Câu 3 :

 Chọn câu trả lời đúng. Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy:

 • A
  Mà không cần cọ xát
 • B
  Sau khi cọ xát bằng mảnh lụa
 • C
  Sau khi cọ xát bằng miếng vải khô
 • D
  Sau khi cọ xát bằng mảnh nilông
Câu 4 :

 Chọn câu trả lời đúng. Một trong những nguyên nhân tạo thành các đám mây dông bị nhiễm điện là do:

 • A
  Sự cọ xát mạnh giữa những giọt nước trong luồng không khí bốc lên cao
 • B
  Sự có xát mạnh giữa các luồng không khí
 • C
  Gió làm cho đám mây bị nhiễm điện
 • D
  Cả ba câu trên dều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Điền từ thích hợp vào chỗ trống. “Nhiều vật sau khi bị cọ xát …. các vật khác”

 • A
  Có khả năng đẩy
 • B
  Có khả năng hút
 • C
  Vừa đẩy vừa hút
 • D
  Không đẩy và không hút

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật khác

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 2 :

 Chọn câu sai

 • A
  Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát
 • B
  Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác
 • C
  Vật mang điện tích có khả năng hút các vật khác
 • D
  Các vật bị nhiễm điện chỉ có khả năng hút nhau

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Các vật bị nhiễm điện chỉ có khả năng hút nhau là sai vì vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 3 :

 Chọn câu trả lời đúng. Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy:

 • A
  Mà không cần cọ xát
 • B
  Sau khi cọ xát bằng mảnh lụa
 • C
  Sau khi cọ xát bằng miếng vải khô
 • D
  Sau khi cọ xát bằng mảnh nilông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy sau khi cọ xát bằng miếng vải khô

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 4 :

 Chọn câu trả lời đúng. Một trong những nguyên nhân tạo thành các đám mây dông bị nhiễm điện là do:

 • A
  Sự cọ xát mạnh giữa những giọt nước trong luồng không khí bốc lên cao
 • B
  Sự có xát mạnh giữa các luồng không khí
 • C
  Gió làm cho đám mây bị nhiễm điện
 • D
  Cả ba câu trên dều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Một trong những nguyên nhân tạo thành các đám mây dông bị nhiễm điện là do sự cọ xát mạnh giữa những giọt nước trong luồng không khí bốc lên cao

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

close