Trắc nghiệm Bài 16: Áp suất Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều có đáp án

Đề bài

Câu 1 :

 Muốn tăng áp suất thì:

 • A
  giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
 • B
  giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
 • C
  tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
 • D
  tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
Câu 2 :

 Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A
   Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
 • B
   Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng trọng lực của tàu
 • C
   Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực ma sát giữa tàu và đường ray
 • D
   Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng cả ba lực trên.
Câu 3 :

 Niu tơn (N) là đơn vị của:

 • A
   Áp lực
 • B
   Áp suất
 • C
   Năng lượng
 • D
   Quãng đường
Câu 4 :

 Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào:

 • A
  phương của lực
 • B
  chiều của lực
 • C
  điểm đặt của lực
 • D
  độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép
Câu 5 :

 Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

 • A
  p = F/S      
 • B
  p = F.S      
 • C
  p = P/S       
 • D
  p = d.V
Câu 6 :

 Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác?

 • A
   Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, tăng diện tích mặt bị ép.
 • B
   Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, giảm diện tích mặt bị ép.
 • C
   Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, giảm áp lực tác dụng vào vật.
 • D
   Vừa giảm áp lực tác dụng vào vật vừa tăng diện tích mặt bị ép.
Câu 7 :

 Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:

 • A
  Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
 • B
  Đơn vị của áp suất là N/m2.
 • C
  Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép.
 • D
  Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực.
Câu 8 :

 Áp lực là:

 • A
  Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
 • B
  Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
 • C
  Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
 • D
  Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 9 :

 Đơn vị đo áp suất là:

 • A
  N/m2
 • B
  N/m3
 • C
  kg/m3
 • D
  N
Câu 10 :

 Đặt một bao gạo 60kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là:

 • A
   p = 20000N/m2 
 • B
   p = 2000000N/m2 
 • C
   p = 200000N/m2 
 • D
   Là một giá trị khác
Câu 11 :

 Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B.

 • A
   Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B
 • B
   Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A
 • C
   Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau
 • D
   Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B
Câu 12 :

 Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì:

 • A
   để giảm trọng lượng của tường xuống mặt đất
 • B
   để tăng trọng lượng của tường xuống mặt đất
 • C
   để tăng áp suất lên mặt đất
 • D
   để giảm áp suất tác dụng lên mặt đất
Câu 13 :

 Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực nào?

 • A
  Lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
 • B
  Trọng lực của tàu.
 • C
  Lực ma sát giữa tàu và đường ray.
 • D
  Cả 3 lực trên.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Muốn tăng áp suất thì:

 • A
  giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
 • B
  giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
 • C
  tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
 • D
  tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Muốn tăng áp suất thì giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 2 :

 Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A
   Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
 • B
   Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng trọng lực của tàu
 • C
   Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực ma sát giữa tàu và đường ray
 • D
   Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng cả ba lực trên.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng trọng lực của tàu

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 3 :

 Niu tơn (N) là đơn vị của:

 • A
   Áp lực
 • B
   Áp suất
 • C
   Năng lượng
 • D
   Quãng đường

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Niu tơn (N) là đơn vị của Áp lực

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 4 :

 Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào:

 • A
  phương của lực
 • B
  chiều của lực
 • C
  điểm đặt của lực
 • D
  độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 5 :

 Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

 • A
  p = F/S      
 • B
  p = F.S      
 • C
  p = P/S       
 • D
  p = d.V

Đáp án : A

Phương pháp giải :

p = F/S là công thức tính áp suất

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 6 :

 Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác?

 • A
   Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, tăng diện tích mặt bị ép.
 • B
   Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, giảm diện tích mặt bị ép.
 • C
   Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, giảm áp lực tác dụng vào vật.
 • D
   Vừa giảm áp lực tác dụng vào vật vừa tăng diện tích mặt bị ép.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, giảm diện tích mặt bị ép có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 7 :

 Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:

 • A
  Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
 • B
  Đơn vị của áp suất là N/m2.
 • C
  Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép.
 • D
  Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 8 :

 Áp lực là:

 • A
  Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
 • B
  Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
 • C
  Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
 • D
  Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Áp lực là Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 9 :

 Đơn vị đo áp suất là:

 • A
  N/m2
 • B
  N/m3
 • C
  kg/m3
 • D
  N

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đơn vị đo áp suất là N/m2

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 10 :

 Đặt một bao gạo 60kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là:

 • A
   p = 20000N/m2 
 • B
   p = 2000000N/m2 
 • C
   p = 200000N/m2 
 • D
   Là một giá trị khác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

p=F/S

Lời giải chi tiết :

Diện tích chân ghế tiếp xúc với mặt đất là:

S=4s= 4.8.10-4 =32.10-4m2

Áp lực :

F=P= 10.(60+4) = 640 N

Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là

\(p = \frac{F}{S} = \frac{{(60 + 4).10}}{{0,0008.4}} = 200000N/{m^2}\)

Đáp án: C

Câu 11 :

 Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B.

 • A
   Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B
 • B
   Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A
 • C
   Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau
 • D
   Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 12 :

 Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì:

 • A
   để giảm trọng lượng của tường xuống mặt đất
 • B
   để tăng trọng lượng của tường xuống mặt đất
 • C
   để tăng áp suất lên mặt đất
 • D
   để giảm áp suất tác dụng lên mặt đất

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì để giảm áp suất tác dụng lên mặt đất

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 13 :

 Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực nào?

 • A
  Lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
 • B
  Trọng lực của tàu.
 • C
  Lực ma sát giữa tàu và đường ray.
 • D
  Cả 3 lực trên.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực Trọng lực của tàu

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

close