Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

65 - 30 = , 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

Quảng cáo

Quảng cáo
close