Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Đặt tính rồi tính. Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự. Bài 4: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ? Bài 5: Số ?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo