Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 128 sgk toán

    Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 1. Bài 1: Nối (theo mẫu), Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30, Bài 4: a) Viết số thứ tự từ bé đến lớn.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo