Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 151 sgk

    Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 1. Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền. Bài 2: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?.Bài 3: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo