Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất. Bài 4: Đặt tính rồi tính. Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay..

    Xem lời giải
  • Quảng cáo