Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 140, 141 sgk

    Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số, Bài 2: Viết các số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó, Bài 3: Viết (theo mẫu), Bài 4: Trong hình vẽ có bao nhiêu cái bát ?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo