Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 147

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số, Bài 2: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70, Bài 3: So sánh, Bài 4: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ? Bài 5: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo