Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk

    Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 1. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?Bài 4: Hà và Lan hái được 68 bông hoa.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo