Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1

    Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 1. Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn. Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo