Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s, Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa, Bài 5: So sánh.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo