Giải bài tập lịch sử lớp 8 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập lịch sử 8 giúp để học tốt môn lịch sử 8

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1.Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản với những khủng hoảng và mâu thuẫn gay gắt;

Chương II. Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX -đầu thế KỈ XX

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: sự phát triển của phong trào công nhân; phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Thành tựu về kinh tế, khoa học- kĩ thuật.

Chương III – Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc, nhân dân các nước châu Á; Cải cách của Thiên hoàng Duy Tân Minh Trị.

Chương IV.Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: nguyên nhân, diễn biến và kết quả cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I – cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Cách mạng tháng Mười Nga 1917, Phong trào đấu tranh Cách mạng ở các nước tư bản Âu-Mĩ; Quốc tế cộng sản được sáng lập.

Chương II. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933); Hướng giải quyết khủng hoảng ở các nước tư bản;

Chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Nhật Bản giải quyết khủng hoảng kinh tế bằng cách phát xít hóa bộ máy nhà nước; Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á; Cách mạng Trung Quốc 1919-1939.

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: nguyên nhân, diên biến, kết quả, hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Chương V – SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: những tiến bộ vượt bậc của khoa học kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX; Sự hình thành và phát triển của một nền văn hóa mới, văn hóa Xô Viết,

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Âm mưu và quá trình xâm lược Pháp ở Đà Nẵng (1858), Nam Kì (1859- 1874); Nguyên nhân mất nước; Phong trào kháng Pháp cứu nước: Phong trào Cần Vương, phong trào đấu tranh ở miền núi.

Chương II. Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam và những tác động ảnh hưởng của bên ngoài đến phong trào yêu nước; Các xu hướng cứu nước bạo động và cải cách (Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh); Bước đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành.