Lesson Four: Numbers – Starter: Hello - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Four: Numbers – Starter: Hello - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 


Lời giải chi tiết:

- one: số 1

- two: số 2

- three: số 3

- four: số 4

- five: số 5

- six: số 6

- seven: số 7

- eight: số 8

- nine: số 9

- ten: số 10

Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Count and say.

(Đếm và nói.)

Four orange.

(4 màu cam)

Lời giải chi tiết:

- Six purple (6 màu tím)

- Three pink (3 màu hồng)

- Seven blue (7 màu xanh da trời)

- Eight green (8 màu xanh lá cây)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close