Lesson Five: Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Five: Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ, và nhắc lại. Viết.) 


Lời giải chi tiết:

- panda: con gấu trúc

- pen: bút mực

Bài 2

 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

Polly is a panda.

(Polly là một con gấu trúc.)

She has a pen.

(Nó có một cái bút.)

Bài 4

4. Point to the letter Pp.

(Chỉ vào các chữ cái Pp.)

 

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1.  

2. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close