Lesson Three: Sounds and letters - Unit 4. I go to school by bus - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Listen, point, and repeat. Write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)


Lời giải chi tiết:

- woman: phụ nữ

- wall: bức tường

- box: cái hộp

- fox: con cáo

Bài 2

2. Listen and chant

(Nghe và nói)


Lời giải chi tiết:

 

Tạm dịch:

Cô ấy là một người phụ nữ. Đó là một bức tường.

Đây là gì vậy? Đó là một cái hộp. Đó là một con cáo.

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói)

Lời giải chi tiết:

- woman: phụ nữ

- fox: con cáo

- violin: đàn vĩ cầm

Bài 4

4. Point to the letters Ww and Xx.

(Chỉ vào các chữ cái Ww và Xx)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Cô ấy là một người phụ nữ. Đó là một bức tường.

Đây là gì vậy? Đó là một cái hộp. Đó là một con cáo.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close