Lesson Three: Sounds and letters – Unit 2: He’s happy! - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Three: Sounds and letters – Unit 2: He’s happy! - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 


Lời giải chi tiết:

- queen: nữ hoàng

- quite: yên lặng

- river: dòng sông

- rainbow: cầu vồng

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 


Tạm dịch:

Nữ hoàng đang yên lặng.

Nhìn ngắm cầu vồng. Nhìn ngắm dòng sông.

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

- queen: nữ hoàng

- river: dòng sông

- rainbow: cầu vồng

Bài 4

4. Point to the letter Qq and Rr.

(Chỉ vào các chữ cái Qq và Rr.)

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

 1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close