Culture 2: Tet holiday in Viet Nam - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Culture 2 Tet holiday in Viet Nam SGK Tiếng Anh 2 - Family & Friends 2 (CTST)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- card: thiệp mừng

- banh chung: Bánh Chưng

- lucky money: tiền mừng tuổi (lì xì)

- flowers: hoa

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Listen and read. 

(Nghe và đọc)


Lời giải chi tiết:

Tet Party!

When: Saturday, six in the evening

Where: Hoa’s house

From: Hoa

Come to our party! It’s Tet, the New Year in Viet Nam. We eat banh chung and fruit.

We get cards, flowers and lucky money!

Be there!

Tạm dịch:

Tiệc Tết!

Thời gian: Thứ bảy, sáu giờ tối

Địa điểm: Hoa’s house

Từ: Hoa

 Hãy đến với bữa tiệc của chúng tôi! Đó là Tết, Năm mới ở Việt Nam. Chúng tôi ăn bánh chưng và trái cây.

Chúng tôi nhận được thiệp, hoa và tiền lì xì!

Hãy đến đây!

Bài 3

3. Point and say.

(Chỉ và nói)

Lời giải chi tiết:

1. It’s lucky money.

2. They’re flowers.

3. It’s a banh chung.

4. It’s a card.

Tạm dịch:

1. Đó là tiền lì xì.

2. Chúng là những bông hoa.

3. Đó là một cái bánh chưng.

4. Đó là một tấm thẻ.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close