Giải mục 2 trang 39 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào có vế trái là đa thức bậc nhất một ẩn? \(3x - 8 < 0\); \(5{x^3} - 1 > 0\); \(0,5t - 4 \ge 0\); \(3 - 2y \le 0\); \(\frac{1}{{t + 1}} - \frac{1}{{2t}} > 0\); \({x^2} - 1 < 0\).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ3

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 39 SGK Toán 9 Cùng khám phá

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào có vế trái là đa thức bậc nhất một ẩn?

\(3x - 8 < 0\);

\(5{x^3} - 1 > 0\);

\(0,5t - 4 \ge 0\);

\(3 - 2y \le 0\);

\(\frac{1}{{t + 1}} - \frac{1}{{2t}} > 0\);

\({x^2} - 1 < 0\).

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa đa thức bậc nhất một ẩn để trả lời bài toán.

Lời giải chi tiết:

Bất phương trình có vế trái là đa thức bậc nhất một ẩn là: \(3x - 8 < 0;\,\,0,5t - 4 \ge 0;\,\,3 - 2y \le 0\).

LT3

Trả lời câu hỏi Luyện tập 3 trang 39 SGK Toán 9 Cùng khám phá

Hãy chỉ ra các bất phương trình bậc nhất một ẩn trong các bất phương trình sau. Cho biết hệ số của ẩn trong mỗi bất phương trình bậc nhất một ẩn đó.

a) \(t - 1 < 0\);

b) \({x^2} - 2 \ge 0\);

c) \(\frac{{t + 1}}{{t + 2}} < 0\);

d) \(2y \ge 0\).

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn để trả lời bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) \(t - 1 < 0\) là một bất phương trình bậc nhất một ẩn (ẩn \(t\)). Hệ số của ẩn trong bất phương trình là 1.

b) Bất phương trình \({x^2} - 2 \ge 0\) có vế trái là đa thức bậc 2 của ẩn \(x\) nên không phải là bất phương trình bậc nhất.

c) Bất phương trình  \(\frac{{t + 1}}{{t + 2}} < 0\) có vế trái là phân thức nên không phải là bất phương trình bậc nhất.

d) \(2y \ge 0\) là một bất phương trình bậc nhất một ẩn (ẩn \(y\)). Hệ số của ẩn trong bất phương trình là 2.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close