Giải bài tập 2.11 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

\(x = - 2,5\) là nghiệm của bất phương trình nào? a) \(3x - 5 < 2x - 8\). b) \(x - 1 \le 5x + 9\). c) \(5x < 12\).

Quảng cáo

Đề bài

\(x =  - 2,5\) là nghiệm của bất phương trình nào?

a) \(3x - 5 < 2x - 8\).

b) \(x - 1 \le 5x + 9\).

c) \(5x < 12\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay số vào hai vế của bất phương trình để kết luận.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x =  - 2,5\) vào hai vế của bất phương trình \(3x - 5 < 2x - 8\), ta có: \( - 12,5 <  - 13\).

Đây là một khẳng định sai.

Vậy \(x =  - 2,5\) không phải là một nghiệm của bất phương trình.

b) Thay \(x =  - 2,5\)vào hai vế của bất phương trình \(x - 1 \le 5x + 9\), ta có: \( - 3,5 \le  - 3,5\).

Đây là một khẳng định đúng.

Vậy \(x =  - 2,5\) là một nghiệm của bất phương trình.

c) Thay \(x =  - 2,5\) vào hai vế của bất phương trình \(5x < 12\), ta có: \( - 12,5 < 12\).

Đây là một khẳng định đúng.

Vậy \(x =  - 2,5\) là một nghiệm của bất phương trình.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close