Giải bài tập 2.12 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Giải bất phương trình: a) \(2x - 3 > 0\). b) \(3 - 4t > 0\). c) \( - 7x + 9 \le 0\). d) \( - x - 1 \ge 0\).

Quảng cáo

Đề bài

Giải bất phương trình:

a) \(2x - 3 > 0\).

b) \(3 - 4t > 0\).

c) \( - 7x + 9 \le 0\).

d) \( - x - 1 \ge 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cách giải bất phương trình để làm bài toán.

Lời giải chi tiết

a) \(2x - 3 > 0\)

\(\begin{array}{l}2x > 3\\x > \frac{3}{2}.\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x > \frac{3}{2}\).

b) \(3 - 4t > 0\)

\(\begin{array}{l} - 4t >  - 3\\t < \frac{3}{4}.\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(t < \frac{3}{4}\).

c) \( - 7x + 9 \le 0\)

\(\begin{array}{l} - 7x \le  - 9\\x \ge \frac{9}{7}.\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x \ge \frac{9}{7}.\)

d) \( - x - 1 \ge 0\)

\(\begin{array}{l} - x \ge 1\\x \le  - 1.\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x \le  - 1\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close