Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 107

  Vị trí của mặt trời so với đường chân trời có gì khác biệt trong các Hình 5.24a, b và c?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trang 107, 108, 109

  Hình 5.25 thể hiện vị trí tương đối khác nhau của đường thẳng a và đường tròn (O) khi đường thẳng a di chuyển từ ngoài về gần tâm O của đường tròn. Nêu số điểm chung của đường thẳng a và đường tròn (O) trong mỗi trường hợp.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 5.11 trang 109

  Thay các ô ? trong bảng dưới đây bằng một độ dài hoặc một khẳng định thích hợp.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.12 trang 110

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(2; 5). Xác định: a) Vị trí tương đối của đường tròn tâm M, bán kính 3 với hai trục Ox và Oy; b) Bán kính của đường tròn tâm M tiếp xúc với trục Ox.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.13 trang 110

  Cho đường tròn (O; 12cm) và điểm A cách O là 8cm. Hãy xác định vị trí tương đối của (O) và đường thẳng d đi qua A vuông góc OA.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.14 trang 110

  Cho đường tròn tâm O bán kính R và một điểm A nằm trong (O) \(\left( {OA < R} \right)\). Vẽ đường thẳng a bất kì đi qua A. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng a và đường tròn (O).

  Xem chi tiết
 • Bài 5.15 trang 110

  Trong Hình 5.28, các cuộn thép được đặt chồng lên nhau. Đường kính của mỗi cuộn thép là 1,2m. Gọi A, B, C lần lượt là tâm của mặt cắt các cuộn thép, H là tiếp điểm của hai cuộn thép phía dưới. a) Chứng minh \(\Delta ABC\) là tam giác đều và tính độ dài AH. b) Tính khoảng cách từ B và C đến mặt đất. c) Tính chiều cao h của khối ba cuộn thép.

  Xem chi tiết