Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 123

  Góc ở đỉnh của mỗi cánh của lồng đèn ông sao trong Hình 5.60 có số đo bằng bao nhiêu?

  Xem chi tiết
 • Mục 1 trang 123

  Quan sát hình ngôi sao năm cánh trong Hình 5.60, đỉnh và cạnh của góc CAD có liên hệ như thế nào với đường tròn khung của lồng đèn ông sao?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 2 trang 124, 125

  Trong Hình 5.63, \(\widehat {AOB} = {70^o}\). a) Sử dụng thước đo góc, xác định số đo các góc nội tiếp AMB, ANB, APB chắn cung AB. b) Nhận xét về mối liên hệ giữa số đo các góc nội tiếp trên với số đo cung nhỏ AB.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.30 trang 126

  Tính các số đo x và y trong mỗi trường hợp ở Hình 5.69.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.31 trang 126

  Trong Hình 5.70, hai cát tuyến AB và CD của đường tròn cắt nhau tại M. a) Chứng minh rằng $\Delta AMD\backsim \Delta CMB$. b) Tính MB và MC, biết \(MD = 100,MA = 70,AD = 40,BC = 42\).

  Xem chi tiết
 • Bài 5.32 trang 126

  Trên vòng đu quay tâm O, hai bạn An và Bình ngồi ở hai cabin tại điểm A và B kế tiếp nhau, bạn Cường ngồi trên cabin tại điểm C như Hình 5.71. Từ vị trí của mình, bạn Cường đo được \(\widehat {ACB} = 7,{5^o}\). Tính số đo cung AB, từ đó tính số cabin của vòng đu quay.

  Xem chi tiết