Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 103

  Trong Hình 5.15, mẫu trang trí hoa đào được tạo hình từ sáu đường tròn. Vị trí cánh hoa so với nhụy hoa và so với cánh hoa khác được mô tả thế nào?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trang 103, 104, 105

  Hình 5.16 thể hiện vị trí tương đối khác nhau của hai đường tròn khi đường tròn nhỏ di chuyển từ ngoài vào phía trong đường tròn lớn. Nêu số điểm chung của hai đường tròn trong mỗi trường hợp.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 5.6 trang 105

  Thay các ô ? trong bảng dưới đây bằng một độ dài hoặc một khẳng định thích hợp:

  Xem chi tiết
 • Bài 5.7 trang 106

  Sử dụng compa và thước đo độ dài, hãy vẽ hai đường tròn bán kính lần lượt 5cm và 4cm tiếp xúc nhau.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.8 trang 106

  Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn có đường kính lần lượt là 8cm và 12cm, biết khoảng cách giữa hai tâm của hai đường tròn là 10cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.9 trang 106

  Trong Hình 5.22, hai bể xử lí nước có dạng hình tròn có tâm ở hai điểm A, B và bán kính bằng nhau. Chiều dài của chiếc cầu nối hai tâm của bể nước là \(AB = 20,7m\). Gọi C và D lần lượt là giao điểm của đoạn thẳng AB với hai đường tròn. Biết \(CD = 0,7m\), tính bán kính mỗi bể nước.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.10 trang 106

  Ba đường tròn (A; 2), (B; 10) và (C; 3) đôi một tiếp xúc ngoài nhau như trong Hình 5.23. Chứng minh rằng \(\Delta ABC\) là tam giác vuông.

  Xem chi tiết