Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 - trang 51 - Tuần 32 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51 - Tiết 1. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - Tuần 32 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

\(6294 \times 23\)

\(3705:15\)

Phương pháp: 

- Muốn nhân hai số tự nhiên ta đặt tính rồi tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Muốn chia hai số tự nhiên ta đặt tính rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải: 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{\, \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{6294}\\{\,\,\,\,\,23}\end{array}}\\\hline{\,\,\,18882}\\{\,12588\,\,\,\,}\\\hline{144762}\end{array}\,\,\) 

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Với \(a = 2511;b = 31\), tính giá trị của các biểu thức:

\(a + b =  \ldots \)

\(a - b =  \ldots \)

\(a \times b =  \ldots \)

\(a:b =  \ldots \)

Phương pháp:

Thay a = 2511 và b = 31 vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị các biểu thức đó.

Cách giải: 

a + b = 2511 + 31 = 2542;

a – b = 2511 – 31 = 2480;

a × b = 2511 × 31 = 77841;

a : b = 2511 : 31 = 82.

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(672000 = 672 \times 1000\)

 

b) \(81300 > 813 \times 1000\)

 

c) \(56900:100 = 569\)

 

Phương pháp: 

- Khi nhân số tự nhiên với \(10,{\rm{ }}100,{\rm{ }}1000,\,\,...\) ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba ... chữ số \(0\) vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn ... cho \(10,{\rm{ }}100,{\rm{ }}1000,\,\,...\) ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ số \(0\) ở bên phải số đó.

Cách giải: 

a) \(672000 = 672 \times 1000\)

Đ

b) \(81300 > 813 \times 1000\)

S

c) \(56900:100 = 569\)

Đ

Câu 4. Một ki-lô-gam gạo giá 24 500 đồng, một hộp bánh giá 36 000 đồng. Sau khi mua 15kg gạo vào 2 hộp bánh, mẹ còn 60 500 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

Phương pháp: 

- Tính số tiền mẹ mua gạo ta lấy giá tiền của 1kg gạo nhân với số gạo mẹ mua.

- Tính số tiền mẹ mua bánh ta lấy giá tiền của 1 hộp bánh nhân với số hộp bánh mẹ mua.

- Tính tổng số tiền mẹ mua bánh và gạo.

- Tính số tiền lúc đầu mẹ có ta lấy tổng số tiền mẹ mua gạo và bánh cộng với số tiền mẹ còn lại sau khi mua gạo và bánh.

Cách giải:

Mẹ mua gạo hết số tiền là:

24 500 × 15 = 367 500 (đồng)

Mẹ mua bánh hết số tiền là:

36 000 × 2 = 72 000 (đồng)

Mẹ mua gạo và bánh hết số tiền là:

367 500 + 72 000 = 439 500 (đồng)

Lúc đầu mẹ có số tiền là:

 439 500 + 60 500 = 500 000 (đồng)

               Đáp số: 500 000 đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải