Giải bài tập 2.36 trang 49 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Nghiệm của bất phương trình \( - 5x + 8 > - x - 4\) là: A. \(x > 3\). B. \(x < 3\). C. \(x > - \frac{4}{6}\). D. \(x < - \frac{4}{6}\).

Quảng cáo

Đề bài

Nghiệm của bất phương trình \( - 5x + 8 >  - x - 4\) là:

A. \(x > 3\).

B. \(x < 3\).

C. \(x >  - \frac{4}{6}\).

D. \(x <  - \frac{4}{6}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bất phương trình để tìm nghiệm.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l} - 5x + 8 >  - x - 4\\ - 5x + x >  - 4 - 8\\ - 4x >  - 12\\x < 3.\end{array}\)

Chọn đáp án B. 

 • Giải bài tập 2.35 trang 49 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  \({x_0} = 3\) là một nghiệm của bất phương trình A. \(3x + 7 < x - 3\). B. \(2x - 5 \ge 1\). C. \(4x - 2 < x + 1\). D. \( - 5x \le - 18\).

 • Giải bài tập 2.34 trang 49 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Cho bất phương trình \(2x + 7 < 3x + 5\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. \( - 1\) là một nghiệm của bất phương trình đã cho. B. 0 là một nghiệm của bất phương trình đã cho. C. 2 là một nghiệm của bất phương trình đã cho. D. 3 là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

 • Giải bài tập 2.33 trang 49 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Nếu \(x > 0\) thì \({x^2} > x\). B. Nếu \(x < 0\) thì \(\frac{1}{x} > 0\). C. Nếu \(a > b\) thì \(\frac{1}{a} > \frac{1}{b}\). D. Nếu \(0 < x < 1\) thì \({x^2} < x\).

 • Giải bài tập 2.32 trang 49 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Nếu \(a < b\) thì: A. \( - a < - b\). B. \(5 - 2a > 5 - 2b\). C. \(4 - a < 4 - b\). D. \( - 10a + 2 < - 10b + 2\).

 • Giải bài tập 2.31 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Chọn hãng xe nào? Nhà máy dự định tổ chức một chuyến du lịch cho 35 công nhân được bình chọn là lao động xuất sắc. Anh Tùng được giao nhiệm vụ tìm hiểu chi phí thuê xe ô tô chở công nhân đi du lịch. Dưới đây là giá thuê xe do hai hàng xe đưa ra: - Hãng A: Tiền thuê ban đầu là 2 triệu đồng, sau đó mỗi km của hành trình tính 8 nghìn đồng. - Hãng B: Tiền thuê ban đầu là 1,5 triệu đồng, sau đó mỗi km của hành trình tính 9 nghìn đồng. a) Lập bất phương trình diễn đạt giả định: “Tiền thuê xe của h

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close