Giải bài tập 2.33 trang 49 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Nếu \(x > 0\) thì \({x^2} > x\). B. Nếu \(x < 0\) thì \(\frac{1}{x} > 0\). C. Nếu \(a > b\) thì \(\frac{1}{a} > \frac{1}{b}\). D. Nếu \(0 < x < 1\) thì \({x^2} < x\).

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Nếu \(x > 0\) thì \({x^2} > x\).

B. Nếu \(x < 0\) thì \(\frac{1}{x} > 0\).

C. Nếu \(a > b\) thì \(\frac{1}{a} > \frac{1}{b}\).

D. Nếu \(0 < x < 1\) thì \({x^2} < x\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy ví dụ để chứng minh các khẳng định sai.

Lời giải chi tiết

A. Lấy \(x = \frac{1}{4} > 0\) thì bất đẳng thức đã cho được: \(\frac{1}{{16}} < \frac{1}{4}\). Đây là khẳng định sai.

B. Lấy \(x =  - 2 < 0\) thì bất đẳng thức đã cho được: \(\frac{1}{{ - 2}} > 0\). Đây là khẳng định sai.

C. Lấy \(a = 3 > b = 2\) thì bất đẳng thức đã cho được: \(\frac{1}{3} > \frac{1}{2}\). Đây là khẳng định sai.

Vậy chọn đáp án D.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close