Giải bài tập 2.24 trang 47 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Giải bất phương trình: a) \(4x - 7 \ge 0\); b) \(1 - 2x < 0\); c) \( - 2x - 0,5 \le 0\); d) \(\frac{3}{7}x - \frac{5}{{14}} > 0\).

Quảng cáo

Đề bài

Giải bất phương trình:

a) \(4x - 7 \ge 0\);

b) \(1 - 2x < 0\);

c) \( - 2x - 0,5 \le 0\);

d) \(\frac{3}{7}x - \frac{5}{{14}} > 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các giải bất phương trình để giải bài toán.

Lời giải chi tiết

a) \(4x - 7 \ge 0\)

\(\begin{array}{l}4x \ge 7\\x \ge \frac{7}{4}.\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x \ge \frac{7}{4}\).

b) \(1 - 2x < 0\)

\(\begin{array}{l} - 2x <  - 1\\x > \frac{1}{2}.\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x > \frac{1}{2}\).

c) \( - 2x - 0,5 \le 0\)

\(\begin{array}{l} - 2x \le 0,5\\x \ge  - 0,25.\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x \ge  - 0,25\).

d) \(\frac{3}{7}x - \frac{5}{{14}} > 0\)

\(\begin{array}{l}\frac{3}{7}x > \frac{5}{{14}}\\x > \frac{5}{6}.\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x > \frac{5}{6}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close