Giải bài 9 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 53 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST. Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào của một số cá thể trong loài sau đây khi biết rằng:

Đề bài

Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST. Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào của một số cá thể trong loài sau đây khi biết rằng :

1. 1 tế bào của cá thể D nguyên phân liên tiếp 3 đợt tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng đang ở kì sau có 352 NST.

2. 1 tế bào của cá thể E nguyên phân liên tiếp 3 đợt tạo ra số tế bào ở thế hệ cuối cùng đang ở kì giữa có 416 crômatit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tế bào tạo ta sau k lần nguyên phân liên tiếp của 1 tế bào là \(2^k\)

Dưạ vào thời kì của tế bào suy ra số NST trong mỗi tế bào 

Lời giải chi tiết

Số tế bào tạo ra sau 3 lần nguyên phân là 8

1.Thế hệ tế bào cuối cùng đang ở kì sau có 352 NST đơn

Số lượng NST trong tế bào cá thể D bằng 22.

2. Thế hệ cuối cùng đang ở kì giữa có 416 crômatit.

Số lượng NST trong tế bào cá thể E bằng 26.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài