Giải bài 6 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 53 SBT Sinh học 9. Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 như thế nào ?

Đề bài

Một loài có gen quy định hoa đỏ, gen quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fnhư thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tỉ lệ các loại giao tử mà cơ thể AAa giảm phân tạo ra

Tìm tỉ lệ kiểu gen aa được tạo thành suy ra tỉ lệ kiểu hình 

Lời giải chi tiết

Cơ thể AAa giảm phân tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ 1/6AA:2/6Aa:2/6A:1/6a

Khi cho 2 cơ thể AAa giao phấn thì tỉ lệ cây hoa trắng (cây mang kiểu gen aa) là 1/6x1/6 =1/36 

Vậy tỉ lệ kiểu hình là:

17 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Lời giải hay.com
Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài