Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy một điểm A sao cho OA = 8,65cm...

Quảng cáo

Đề bài

Cho góc nhọn \(xOy.\)

Trên tia \(Ox\) lấy một điểm \(A\) sao cho \(OA = 8,65cm.\)

Trên tia \(Oy\) lấy một điểm \(B\) sao cho \(OB = 15,45cm.\)

Vẽ \(AE\) vuông góc với \(Oy\), \(BF\) vuông góc với \(Ox.\)

Biết độ dài đoạn thẳng \(BF = 10,25cm.\)

Độ dài đoạn thẳng \(AE\) (lấy chính xác đến hai chữ số thập phân) là:

A. \(13,04 cm\)                          B. \(18,31 cm\)

C. \(5,74 cm\)                            D. \(5,73 cm\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Lời giải chi tiết

 

Xét \(\Delta OAE\) và \(\Delta OBF\) có:

+) \(\widehat O\) chung

+) \(\widehat {OEA} = \widehat {OFB} = {90^o}\)

\(\Rightarrow \Delta OAE \backsim \Delta OBF\) (g.g)

\(\Rightarrow \dfrac{{OA}}{{AE}} = \dfrac{{OB}}{{BF}}\)

\(\Rightarrow AE = \dfrac{{OA.BF}}{{OB}} = \dfrac{{8,65.10,25}}{{15,45}} \)\(\,\approx 5,74\,\left( {cm} \right)\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài