Bài 53.4 Trang 61 SBT Hóa học 9

Giải bài 53.4 Trang 61 sách bài tập Hóa học 9. Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thủy phân protein,

Quảng cáo

Đề bài

Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.

Đốt cháy 1,5 gam X thấy tạo ra 1,76 gam C02, 0,9 gam H20 và 0,28 gam N2.

a) Hãy xác định công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu tạo của X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt công thức tổng quát là CxHyOzNt

Lập tỉ lệ tối giản: x : y : z : t = nC : nH : nO : nN dựa vào sản phẩm cháy

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng các chất sinh ra khi đốt cháy 1 mol X là:

\({m_{C{O_2}}} = \dfrac{{1,76}}{{1,5}} \times 75 = 88(gam) \to \) trong 1 mol X có \({m_C} = \dfrac{{88}}{{44}} \times 12 = 24(gam)\)

\({m_{{H_2}O}} = \dfrac{{0,9 \times 75}}{{1,5}} = 45(gam) \to {m_H} = \dfrac{{45}}{{18}} \times 2 = 5(gam)\)

Trong 1 mol X có \({m_N} = \dfrac{{0,28}}{{1,5}} \times 75 = 14(gam)\)

Gọi công thức của X là \({C_x}{H_y}{O_z}{N_t}\)

Ta có: 12x + y +16z +14t =75

Vậy: 12x = 24      -------- > x = 2

                                          y = 5

14t = 14   -----------> t = 1

Thay các giá trị của x, y, t vào ta được :

16z = 32 —> z = 2.

Vậy công thức của X là C2H5O2N.

Vì X tách được, ra từ sản phẩm thuỷ phân protein nên nó là amino ạxit. Vậy công thức cấu tạo của X là : 

\(\eqalign{& \mathop {C{H_2}}\limits_| - C{\rm{OO}}H \cr & N{H_2} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close