Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 28 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 28 sách bài tập toán 8. Quy đồng mẫu thức ba phân thức ...

Quảng cáo

Đề bài

Quy đồng mẫu thức ba phân thức

\(\displaystyle {x \over {{x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2}}}\), \(\displaystyle {y \over {{y^2} - 2yz + {z^2} - {x^2}}}\) , \(\displaystyle {z \over {{z^2} - 2zx + {x^2} - {y^2}}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung.

- Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

- Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

+) \( {x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2}\)\(\, = {\left( {x - y} \right)^2} - {z^2} \)\(\,= \left( {x - y + z} \right)\left( {x - y - z} \right)  \)

+) \({y^2} - 2yz + {z^2} - {x^2}\)\(\, = {\left( {y - z} \right)^2} - {x^2}\)\(\, = \left( {y - z + x} \right)\left( {y - z - x} \right)  \)\(\, =  - \left( {x - y + z} \right)\left( {x + y - z} \right)  \)

+) \({z^2} - 2xz + {x^2} - {y^2} = {\left( {x - z} \right)^2} - {y^2}\)\(\, = \left( {x - z + y} \right)\left( {x - z - y} \right) \)\(\,= \left( {x + y - z} \right)\left( {x - y - z} \right) \)

MTC =\(\left( {x - y + z} \right)\left( {x + y - z} \right)\left( {x - y - z} \right)\)

\( \displaystyle{x \over {{x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2}}} \)\(\,\displaystyle= {x \over {\left( {x - y + z} \right)\left( {x - y - z} \right)}}\)\(\, \displaystyle= {{x\left( {x + y - z} \right)} \over {\left( {x - y + z} \right)\left( {x + y - z} \right)\left( {x - y - z} \right)}}  \)

\(\displaystyle{y \over {{y^2} - 2yz + {z^2} - {x^2}}} \)\(\,\displaystyle= {y \over {\left( {y - z + x} \right)\left( {y - z - x} \right)}} \)\(\,\displaystyle= {{ - y} \over {\left( {x - y + z} \right)\left( {x + y - z} \right)}}  \)\(\, \displaystyle= {{ - y\left( {x - y - z} \right)} \over {\left( {x - y + z} \right)\left( {x + y - z} \right)\left( {x - y - z} \right)}}  \)

\(\displaystyle{z \over {{z^2} - 2zx + {x^2} - {y^2}}} \)\(\,\displaystyle= {z \over {\left( {x + y - z} \right)\left( {x - y - z} \right)}}\)\(\, \displaystyle= {{z\left( {x - y + z} \right)} \over {\left( {x + y - z} \right)\left( {x - y + z} \right)\left( {x - y - z} \right)}}  \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài