Giải bài 4 trang 40 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 40 SBT Sinh học 12. Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa : 50% aa, đến thế hệ F3 thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa : 50% aa, đến thế hệ Fthì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào? Nếu một quần thể ngẫu phối cũng có thế hệ xuất phát (P) với tần số kiểu gen như trên thì đến thế hệ F3, cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể tự phối qua các thế hệ:

Lời giải chi tiết

P có 50% Aa : 50% aa tự phối liên tiếp 3 thế hệ đến F3:

Tỉ lệ kiểu gen Aa ở \({F_3} = 50\%  \times {1 \over {{2^3}}}\)

Tỉ lệ kiểu gen AA ở \(F_3= {{0,5 - 0,0625} \over 2} = 0,21875 = 21,875\% \)

Tỉ lệ kiểu gen aa ở F3 = 50% + 21,875% = 71,875%

Vậy, thành phần kiểu gen của quần thể Flà:

0,21875 AA : 0,0625 Aa : 0,71875 aa

Nếu quần thể ngẫu phối p có 50% Aa : 50% aa ngẫu phối liên tiếp 3 thế hệ đến F3:

\(\eqalign{
& p(A) = {{0,5} \over 2} = 0,25; \cr 
& q(a) = {{0,5} \over 2} + 0,5 = 0,75 \cr} \)

Thành phần kiểu gen của quần thể F1 thoả mãn công thức Hacđi - Vanbec:

\(F_1 ={0,25^2}{\rm{AA}}:{\rm{2}} \times {\rm{0}},{\rm{25}} \times {\rm{0}},{\rm{75Aa}}:{\rm{0}},{\rm{7}}{{\rm{5}}^2}{\rm{aa  =  }}0,0625AA:0,375Aa:0,5625aa\)

Cho F1 ngẫu phối đến F3, thành phần kiểu gen của quần thể vẫn không đổi: F3= 0,0625 AA : 0,375 Aa : 0,5625 aa

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close