Bài 25 Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe trang 73, 74 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Quan sát hình và tìm khoanh các từ chỉ tên gọi phù hợp trong bảng chữ dưới đây theo mẫu. Nối các ô chữ với hình vẽ phù hợp theo mẫu. Vẽ hình mặt cười vào ô trống ở hình chỉ hành động em đồng tình, vẽ hình mặt buồn vào ô trống ở hình chỉ hành động em không đồng tình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình và tìm khoanh các từ chỉ tên gọi phù hợp trong bảng chữ dưới đây theo mẫu.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối các ô chữ với hình vẽ phù hợp theo mẫu.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Vẽ hình mặt cười vào ô trống ở hình chỉ hành động em đồng tình, vẽ hình mặt buồn vào ô trống ở hình chỉ hành động em không đồng tình.


Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close