Bài 19.10 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.10 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ.

Quảng cáo

Đề bài

Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2S04 loãng 19,6% vừa đủ.

a) Viết phương trình hoá học

b)  Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).

c) Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SOloãng nói trên để hoà tan sắt?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán dựa vào phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

 \({n_{Fe}} = \dfrac{0,56}{56} = 0,01(mol)\)       

a) \(Fe\,\,+ \,\,\,{H_2}S{O_4} \to FeS{O_4}\,\,+ \,{H_2}\)

   1 mol      1 mol           1 mol          1 mol 

0,01 mol      0,01 mol    0,01 mol  0,01 mol

b) Khối lượng muối FeSO4 tạo thành là : 0,01 x 152 = 1,52 (gam).

Thể tích khí hiđro sinh ra :

0,01 x 22,4 = 0,224 (lít).

c) Khối lượng \(H_2SO_4\) cần dùng :

mH2SO4 = 0,01.98 = 0,98g

⇒ mdd H2SO4 = 0,98 : 19,8% = 4,95g

Loigiaihay.com

 • Bài 19.11 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.11 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat.

 • Bài 19.12 Trang 25 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.12 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau

 • Bài 19.13 Trang 25 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.13 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Cho m gam hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa hết với 1 lít dung dịch HCl 2,5M (D = 1,19 g/ml) thấy thoát ra một chất khí và thu được 1200 gam dung dịch. Xác định giá trị của m.

 • Bài 19.14 Trang 25 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.14 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Cho hai mẩu Fe có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo 19,05 gam muối.

 • Bài 19.9 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.9 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tìm công thức oxit sắt đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close