Trắc nghiệm Bài 24. Dòng điện Fucô - Vật Lí 11

Đề bài

Câu 1 :

Khi cho tấm kim loại bằng đồng hay nhôm dao động trong từ trường của nam châm, ta thấy:

 • A

  Tấm kim loại dao động điều hòa

 • B

  Tấm kim loại dao động tuần hoàn

 • C

  Tấm kim loại chỉ dao động trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại

 • D

  Tấm kim loại không dao động

Câu 2 :

Dòng điện Fu-cô là:

 • A

  Dòng điện chạy trong khối vật dẫn

 • B

  Dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên

 • C

  Dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.

 • D

  Dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện

Câu 3 :

 Đặc tính chung của dòng điện Fu-cô là:

 • A

  Tính chất xoáy

 • B

  Tính chất từ

 • C

  Tính chất dẫn điện

 • D

  Tính chất cách điện

Câu 4 :

Chọn phát biểu sai

 • A

  Một tấm kim loại dao động giữa hai cực của một nam châm thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Fu-cô

 • B

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • C

  Một tấm kim loại nối với hai cực một nguồn điện thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Fu-cô

 • D

  Dòng điện Fu-cô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian gọi là dòng điện Fu-cô

 • B

  Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng

 • C

  Dòng điện Fu-cô được sinh ra khi khối kim loại chuyển động trong từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động của khối kim loại đó.

 • D

  Dòng điện Fu-cô chỉ được sinh ra khi khối vật dẫn chuyển động trong từ trường, đồng thời tỏa nhiệt làm cho khối vật dẫn nóng lên.

Câu 6 :

Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu-cô gây trên khối kim loại, người ta thường dùng:

 • A

  Chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau

 • B

  Tăng độ dẫn điện cho khối kim loại

 • C

  Đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong

 • D

  Sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

Câu 7 :

Khi sử dụng các dụng cụ điện, dòng điện Fu-cô sẽ xuất hiện trong:

 • A

  Bàn là điện

 • B

  Bếp điện

 • C

  Quạt điện

 • D

  Siêu điện

Câu 8 :

Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong:

 • A

  Quạt điện

 • B

  Lò vi sóng

 • C

  Nồi cơm điện

 • D

  Bếp từ

Câu 9 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Sau khi quạt điện hoạt động, ta thấy quạt điện bị nóng lên. Sự nóng lên của quạt điện một phần do dòng điện Fu-cô xuất hiện trong lõi sắt của quạt điện gây ra.

 • B

  Sau khi siêu điện hoạt động, ta thấy nước trong siêu nóng lên. Sự nóng lên của nước chủ yếu là do dòng điện Fu-cô xuất hiện trong nước gây ra

 • C

  Khi dùng lò vi sóng để nướng bánh, bánh bị nóng lên. Sự nóng lên của bánh là do dòng điện Fu-cô xuất hiện trong bánh gây ra

 • D

  Máy biến thế dùng trong gia đình khi hoạt động bị nóng lên. Sự nóng lên của máy biến thế chủ yếu do dòng điện Fu-cô trong lõi sắt của máy biến thế gây ra

Câu 10 :

 Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Fu-cô

 • A

  Nó gây hiệu ứng tỏa nhiệt

 • B

  Trong động cơ điện chống lại sự quay của động cơ làm giảm công suất của động cơ

 • C

  Trong công tơ điện, có tác dụng làm cho đĩa ngừng quay nhanh khi ngắt thiết bị dùng điện.

 • D

  Là dòng điện có hại

Câu 11 :

Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Fu-cô:

 • A

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • B

  Chiều của dòng điện Fu-cô cũng được xác định bằng định luật Jun-lenxơ

 • C

  Dòng điện Fu-cô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại

 • D

  Dòng điện Fu-cô có tính chất xoáy

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi cho tấm kim loại bằng đồng hay nhôm dao động trong từ trường của nam châm, ta thấy:

 • A

  Tấm kim loại dao động điều hòa

 • B

  Tấm kim loại dao động tuần hoàn

 • C

  Tấm kim loại chỉ dao động trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại

 • D

  Tấm kim loại không dao động

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cho tấm kim loại (đồng hay nhôm) dao động trong từ trường của nam châm.

Ta thấy tấm kim loại chỉ dao động trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại.

Câu 2 :

Dòng điện Fu-cô là:

 • A

  Dòng điện chạy trong khối vật dẫn

 • B

  Dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên

 • C

  Dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.

 • D

  Dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô

Câu 3 :

 Đặc tính chung của dòng điện Fu-cô là:

 • A

  Tính chất xoáy

 • B

  Tính chất từ

 • C

  Tính chất dẫn điện

 • D

  Tính chất cách điện

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đặc tính chung của dòng điện Fu-cô là tính chất xoáy.

Câu 4 :

Chọn phát biểu sai

 • A

  Một tấm kim loại dao động giữa hai cực của một nam châm thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Fu-cô

 • B

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • C

  Một tấm kim loại nối với hai cực một nguồn điện thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Fu-cô

 • D

  Dòng điện Fu-cô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D - đúng

C - sai vì: Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian gọi là dòng điện Fu-cô

 • B

  Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng

 • C

  Dòng điện Fu-cô được sinh ra khi khối kim loại chuyển động trong từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động của khối kim loại đó.

 • D

  Dòng điện Fu-cô chỉ được sinh ra khi khối vật dẫn chuyển động trong từ trường, đồng thời tỏa nhiệt làm cho khối vật dẫn nóng lên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - đúng

D- sai vì: Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô

Câu 6 :

Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu-cô gây trên khối kim loại, người ta thường dùng:

 • A

  Chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau

 • B

  Tăng độ dẫn điện cho khối kim loại

 • C

  Đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong

 • D

  Sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu-cô gây trên khối kim loại, người ta thường chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau

Câu 7 :

Khi sử dụng các dụng cụ điện, dòng điện Fu-cô sẽ xuất hiện trong:

 • A

  Bàn là điện

 • B

  Bếp điện

 • C

  Quạt điện

 • D

  Siêu điện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi sử dụng các dụng cụ điện trên, dòng điện Fu-cô sẽ xuất hiện trong quạt điện

Câu 8 :

Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong:

 • A

  Quạt điện

 • B

  Lò vi sóng

 • C

  Nồi cơm điện

 • D

  Bếp từ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi sử dụng các dụng cụ điện trên, dòng điện Fu-cô không xuất hiện trong nồi cơm điện

Câu 9 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Sau khi quạt điện hoạt động, ta thấy quạt điện bị nóng lên. Sự nóng lên của quạt điện một phần do dòng điện Fu-cô xuất hiện trong lõi sắt của quạt điện gây ra.

 • B

  Sau khi siêu điện hoạt động, ta thấy nước trong siêu nóng lên. Sự nóng lên của nước chủ yếu là do dòng điện Fu-cô xuất hiện trong nước gây ra

 • C

  Khi dùng lò vi sóng để nướng bánh, bánh bị nóng lên. Sự nóng lên của bánh là do dòng điện Fu-cô xuất hiện trong bánh gây ra

 • D

  Máy biến thế dùng trong gia đình khi hoạt động bị nóng lên. Sự nóng lên của máy biến thế chủ yếu do dòng điện Fu-cô trong lõi sắt của máy biến thế gây ra

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D - đúng

B- sai

Câu 10 :

 Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Fu-cô

 • A

  Nó gây hiệu ứng tỏa nhiệt

 • B

  Trong động cơ điện chống lại sự quay của động cơ làm giảm công suất của động cơ

 • C

  Trong công tơ điện, có tác dụng làm cho đĩa ngừng quay nhanh khi ngắt thiết bị dùng điện.

 • D

  Là dòng điện có hại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - đúng

D- sai vì dòng điện Fu-cô vừa có lợi trong một số dụng cụ và có hại trong một số dụng cụ

Câu 11 :

Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Fu-cô:

 • A

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • B

  Chiều của dòng điện Fu-cô cũng được xác định bằng định luật Jun-lenxơ

 • C

  Dòng điện Fu-cô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại

 • D

  Dòng điện Fu-cô có tính chất xoáy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D- đúng

B- sai vì: chiều của dòng điện Fu-cô không được xác định bằng định luật Jun-lenxơ

close