Trắc nghiệm Bài 19. Từ trường - Vật Lí 11

Đề bài

Câu 1 :

Từ trường là:

 • A

  Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện đứng yên. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

 • B

  Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực điện tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

 • C

  Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

 • D

  Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện đứng yên. Từ trường gây ra lực điện tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

Câu 2 :

Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong khoảng không gian người ta sử dụng:

 • A

  Dây dẫn mang dòng điện

 • B

  Điện tích thử

 • C

  Nam châm điện

 • D

  Kim nam châm

Câu 3 :

Để đặc trưng cho từ trường tại một điểm, người ta vẽ tại đó một véctơ:

 • A

  Cường độ điện trường \(\overrightarrow E \)

 • B

  Cảm ứng từ \(\overrightarrow B \)

 • C

  Lực điện \(\overrightarrow F \)

 • D

  Lực từ \(\overrightarrow F \)

Câu 4 :

Đường sức từ là

 • A

  Đường sức từ là đường được vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ điện trường tại điểm đó

 • B

  Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

 • C

  Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng song song với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

 • D

  Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng vuông góc với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

Câu 5 :

Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

 • A

  Tương tác giữa nam châm với nam châm

 • B

  Tương tác giữa nam châm với dòng điện

 • C

  Tương tác giữa dòng điện với dòng điện

 • D

  Tương tác giữa dòng điện với điện tích đứng yên

Câu 6 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

 • A

  có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó

 • B

  có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó

 • C

  có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó

 • D

  có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó

Câu 7 :

Tính chất cơ bản của từ trường là:

 • A

  gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó

 • B

  gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó

 • C

  gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó

 • D

  gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh

Câu 8 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ

 • B

  Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng

 • C

  Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nới có cảm ứng từ nhỏ

 • D

  Các đường sức từ của nam châm thẳng là những đường cong kín

Câu 9 :

Từ phổ là:

 • A

  hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường

 • B

  hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau

 • C

  hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm

 • D

  hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song

Câu 10 :

Từ trường đều là:

 • A

  Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm khác nhau

 • B

  Một từ trường mà lực điện tại mọi điểm đều bằng nhau

 • C

  Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau

 • D

  Một từ trường mà cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau

Câu 11 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Từ trường đều là từ trường có

 • A

  các đường sức song song và cách đều nhau

 • B

  cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau

 • C

  lực từ tác dụng lên các điện tích đứng yên là như nhau

 • D

  các đặc điểm bao gồm cả phương án A và B

Câu 12 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ

 • B

  Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ

 • C

  Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường

 • D

  Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ

Câu 13 :

Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

 • A

  Sắt và hợp chất của sắt

 • B

  Niken và hợp chất của niken.

 • C

  Nhôm và hợp chất của nhôm

 • D

  Cô ban và hợp chất của cô ban.

Câu 14 :

Tính chất cơ bản của từ trường là:

 • A
   gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
 • B
   gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
 • C
   gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
 • D
   gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
Câu 15 :

Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

 • A
   tác dụng lực điện lên điện tích.
 • B
   tác dụng lực hút lên các vật.
 • C
   tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
 • D
   tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.
Câu 16 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

 • A
   có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.
 • B
   có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
 • C
   có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
 • D
   có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Từ trường là:

 • A

  Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện đứng yên. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

 • B

  Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực điện tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

 • C

  Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

 • D

  Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện đứng yên. Từ trường gây ra lực điện tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

Câu 2 :

Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong khoảng không gian người ta sử dụng:

 • A

  Dây dẫn mang dòng điện

 • B

  Điện tích thử

 • C

  Nam châm điện

 • D

  Kim nam châm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong một khoảng không gian người ta sử dụng một kim nam châm như hình:

Câu 3 :

Để đặc trưng cho từ trường tại một điểm, người ta vẽ tại đó một véctơ:

 • A

  Cường độ điện trường \(\overrightarrow E \)

 • B

  Cảm ứng từ \(\overrightarrow B \)

 • C

  Lực điện \(\overrightarrow F \)

 • D

  Lực từ \(\overrightarrow F \)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để đặc trưng cho từ trường tại 1 điểm, người ta vẽ tại đó 1 véctơ \(\overrightarrow B \): gọi là véctơ cảm ứng từ

Câu 4 :

Đường sức từ là

 • A

  Đường sức từ là đường được vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ điện trường tại điểm đó

 • B

  Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

 • C

  Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng song song với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

 • D

  Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng vuông góc với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

Câu 5 :

Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

 • A

  Tương tác giữa nam châm với nam châm

 • B

  Tương tác giữa nam châm với dòng điện

 • C

  Tương tác giữa dòng điện với dòng điện

 • D

  Tương tác giữa dòng điện với điện tích đứng yên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tương tác từ gồm tương tác :

- Giữa nam châm với nam châm

- Giữa nam châm với dòng điện

- Giữa dòng điện với dòng điện

=> Tương tác giữa dòng điện với điện tích đứng yên không phải là tương tác từ

Câu 6 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

 • A

  có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó

 • B

  có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó

 • C

  có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó

 • D

  có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có tương tác giữa: nam châm với nam châm, nam châm với dòng điện, dòng điện với dòng điện là các tương tác từ.

 Lực tương tác giữa chúng gọi là lực từ

=> Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì có lực từ xuất hiện

Mặt khác, ta có:  Hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh dây dẫn mang dòng điện không có tương tác từ hay không xuất hiện lực từ

=> D- không đúng

Câu 7 :

Tính chất cơ bản của từ trường là:

 • A

  gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó

 • B

  gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó

 • C

  gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó

 • D

  gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó.

=> Tính chất cơ bản của từ trường là: gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính (nam châm, dòng điện) đặt trong đó

Câu 8 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ

 • B

  Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng

 • C

  Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nới có cảm ứng từ nhỏ

 • D

  Các đường sức từ của nam châm thẳng là những đường cong kín

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D - đúng

B - sai vì: Đường sức từ là những đường cong kín

Câu 9 :

Từ phổ là:

 • A

  hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường

 • B

  hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau

 • C

  hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm

 • D

  hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Từ phổ:

+ Dùng mạt sắt rắc đều lên một tấm kính đặt trên nam châm, gõ nhẹ tấm kính ta nhận được từ phổ của nam châm.

+ Hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường

Câu 10 :

Từ trường đều là:

 • A

  Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm khác nhau

 • B

  Một từ trường mà lực điện tại mọi điểm đều bằng nhau

 • C

  Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau

 • D

  Một từ trường mà cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau gọi là từ trường đều

Câu 11 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Từ trường đều là từ trường có

 • A

  các đường sức song song và cách đều nhau

 • B

  cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau

 • C

  lực từ tác dụng lên các điện tích đứng yên là như nhau

 • D

  các đặc điểm bao gồm cả phương án A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D - đúng

C- sai vì: hạt mang điện đứng yên đặt trong từ trường không chịu tác dụng lực từ

Câu 12 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ

 • B

  Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ

 • C

  Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường

 • D

  Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D - đúng

C- sai vì: Xung quanh điện tích đứng yên chỉ tồn tại điện trường mà không tồn tại từ trường

Câu 13 :

Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

 • A

  Sắt và hợp chất của sắt

 • B

  Niken và hợp chất của niken.

 • C

  Nhôm và hợp chất của nhôm

 • D

  Cô ban và hợp chất của cô ban.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vật liệu không thể dùng làm nam châm là nhôm và hợp chất của nhôm

Câu 14 :

Tính chất cơ bản của từ trường là:

 • A
   gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
 • B
   gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
 • C
   gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
 • D
   gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết từ trường

Lời giải chi tiết :

Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong nó

Câu 15 :

Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

 • A
   tác dụng lực điện lên điện tích.
 • B
   tác dụng lực hút lên các vật.
 • C
   tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
 • D
   tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong nó

Lời giải chi tiết :

Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó

Câu 16 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

 • A
   có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.
 • B
   có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
 • C
   có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
 • D
   có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong nó

Từ trường không tác dụng lực lên điện tích đứng yên

Lời giải chi tiết :

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì có lực từ tác dụng lên nam châm, hoặc dòng điện, hoặc một điện tích chuyển động → D sai

close