Trắc nghiệm Bài 17. Trọng lực và lực căng - Vật lí 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do

 • B

  Trọng lực là lực hấp dẫn giữa vật và Trái Đất

 • C

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra chuyển động cho vật

 • D

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra biến đổi cho vật.

Câu 2 :

Chọn câu sai. Ở gần Trái Đất, trọng lực có:

 • A

  Phương thẳng đứng

 • B

  Chiều từ trên xuống

 • C

  Điểm đặt tại trọng tâm của vật

 • D

  Trong mọi trường hợp, trọng lực đều có độ lớn là 10.m

Câu 3 :

Một vật có khối lượng 2 kg được đặt trên mặt bàn. Trọng lượng của vật bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2

 • A

  20 N

 • B

  19,6 N

 • C

  19,4 N

 • D

  19 N

Câu 4 :

Một vật có khối lượng m, gia tốc trọng trường là g. Nếu khối lượng của vật tăng lên 2 lần thì trọng lượng của vật:

 • A

  tăng lên 2 lần

 • B

  giảm đi 2 lần

 • C

  tăng lên 4 lần

 • D

  không đổi

Câu 5 :

Chọn câu sai. Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật:

 • A

  có phương trùng với phương của sợi dây

 • B

  cùng chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây

 • C

  ngược chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây

 • D

  Cả A và C đều đúng

Câu 6 :

Một vật được treo vào một sợi dây không dãn trên trần nhà, các lực tác dụng vào vật là:

 • A

  Trọng lực P

 • B

  Lực căng T

 • C

  Trọng lực P, lực căng T

 • D

  Trọng lực P, phản lực N, lực căng T

Câu 7 :

Một vật có khối lượng 5 kg được treo vào hai sợi dây không dãn. Biết lực căng của 1 sợi dây là 25 N. Hỏi sau khi treo vật vào thì tình trạng của sợi dây như thế nào? Lấy g = 10 m/s2

 • A

  đứt ngay lập tức

 • B

  được một thời gian ngắn thì sợi dây từ từ đứt

 • C

  sợi dây không bị đứt

 • D

  một sợi dây đứt, một sợi không bị đứt.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do

 • B

  Trọng lực là lực hấp dẫn giữa vật và Trái Đất

 • C

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra chuyển động cho vật

 • D

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra biến đổi cho vật.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gấy ra cho vật gia tốc rơi tự do

Câu 2 :

Chọn câu sai. Ở gần Trái Đất, trọng lực có:

 • A

  Phương thẳng đứng

 • B

  Chiều từ trên xuống

 • C

  Điểm đặt tại trọng tâm của vật

 • D

  Trong mọi trường hợp, trọng lực đều có độ lớn là 10.m

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết đã học

Lời giải chi tiết :

Ở gần Trái Đất, trọng lực có:

+ Phương thẳng đứng

+ Chiều từ trên xuống dưới

+ Điểm đặt tại trọng tâm của vật

+ Độ lớn: P = m.g

=> A, B, C đúng

Đáp án D chỉ đúng trong một số trường hợp có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2

Câu 3 :

Một vật có khối lượng 2 kg được đặt trên mặt bàn. Trọng lượng của vật bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2

 • A

  20 N

 • B

  19,6 N

 • C

  19,4 N

 • D

  19 N

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Biểu thức tính trọng lượng của vật: P = m.g

Lời giải chi tiết :

Ta có m = 2 kg; g = 9,8 m/s2

=> Trọng lượng của vật là: P = m.g = 2.9,8 = 19,6 N

Câu 4 :

Một vật có khối lượng m, gia tốc trọng trường là g. Nếu khối lượng của vật tăng lên 2 lần thì trọng lượng của vật:

 • A

  tăng lên 2 lần

 • B

  giảm đi 2 lần

 • C

  tăng lên 4 lần

 • D

  không đổi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Biểu thức tính trọng lượng của vật: P = m.g

Lời giải chi tiết :

Ta có P = m.g

=> P tỉ lệ thuận với m khi g không thay đổi

=> m tăng lên 2 lần thì P cũng tăng lên 2 lần

Câu 5 :

Chọn câu sai. Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật:

 • A

  có phương trùng với phương của sợi dây

 • B

  cùng chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây

 • C

  ngược chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây

 • D

  Cả A và C đều đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật có phương trùng với phương của sợi dây, có ciều ngược với chiều của lực do vật kéo dãn dây.

Câu 6 :

Một vật được treo vào một sợi dây không dãn trên trần nhà, các lực tác dụng vào vật là:

 • A

  Trọng lực P

 • B

  Lực căng T

 • C

  Trọng lực P, lực căng T

 • D

  Trọng lực P, phản lực N, lực căng T

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Vật có khối lượng => Có trọng lực P

Vật được treo vào sợi dây => Có lực căng T

Câu 7 :

Một vật có khối lượng 5 kg được treo vào hai sợi dây không dãn. Biết lực căng của 1 sợi dây là 25 N. Hỏi sau khi treo vật vào thì tình trạng của sợi dây như thế nào? Lấy g = 10 m/s2

 • A

  đứt ngay lập tức

 • B

  được một thời gian ngắn thì sợi dây từ từ đứt

 • C

  sợi dây không bị đứt

 • D

  một sợi dây đứt, một sợi không bị đứt.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Biểu thức tính trọng lượng của vật: P = m.g

Lời giải chi tiết :

Trọng lực của vật là: P = m.g = 5.10 = 50 (N)

Lực căng của 2 sợi dây là: 2.25 = 50 (N)

=> Lực căng có độ lớn bằng trọng lực, vật nằm cân bằng, sợi dây không đứt

close