Trắc nghiệm Bài 17. Trọng lực và lực căng - Vật lí 10 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do

 • B

  Trọng lực là lực hấp dẫn giữa vật và Trái Đất

 • C

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra chuyển động cho vật

 • D

  Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra biến đổi cho vật.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gấy ra cho vật gia tốc rơi tự do

Câu hỏi 2 :

Chọn câu sai. Ở gần Trái Đất, trọng lực có:

 • A

  Phương thẳng đứng

 • B

  Chiều từ trên xuống

 • C

  Điểm đặt tại trọng tâm của vật

 • D

  Trong mọi trường hợp, trọng lực đều có độ lớn là 10.m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết đã học

Lời giải chi tiết :

Ở gần Trái Đất, trọng lực có:

+ Phương thẳng đứng

+ Chiều từ trên xuống dưới

+ Điểm đặt tại trọng tâm của vật

+ Độ lớn: P = m.g

=> A, B, C đúng

Đáp án D chỉ đúng trong một số trường hợp có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2

Câu hỏi 3 :

Một vật có khối lượng 2 kg được đặt trên mặt bàn. Trọng lượng của vật bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2

 • A

  20 N

 • B

  19,6 N

 • C

  19,4 N

 • D

  19 N

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Biểu thức tính trọng lượng của vật: P = m.g

Lời giải chi tiết :

Ta có m = 2 kg; g = 9,8 m/s2

=> Trọng lượng của vật là: P = m.g = 2.9,8 = 19,6 N

Câu hỏi 4 :

Một vật có khối lượng m, gia tốc trọng trường là g. Nếu khối lượng của vật tăng lên 2 lần thì trọng lượng của vật:

 • A

  tăng lên 2 lần

 • B

  giảm đi 2 lần

 • C

  tăng lên 4 lần

 • D

  không đổi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Biểu thức tính trọng lượng của vật: P = m.g

Lời giải chi tiết :

Ta có P = m.g

=> P tỉ lệ thuận với m khi g không thay đổi

=> m tăng lên 2 lần thì P cũng tăng lên 2 lần

Câu hỏi 5 :

Chọn câu sai. Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật:

 • A

  có phương trùng với phương của sợi dây

 • B

  cùng chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây

 • C

  ngược chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây

 • D

  Cả A và C đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật có phương trùng với phương của sợi dây, có ciều ngược với chiều của lực do vật kéo dãn dây.

Câu hỏi 6 :

Một vật được treo vào một sợi dây không dãn trên trần nhà, các lực tác dụng vào vật là:

 • A

  Trọng lực P

 • B

  Lực căng T

 • C

  Trọng lực P, lực căng T

 • D

  Trọng lực P, phản lực N, lực căng T

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Vật có khối lượng => Có trọng lực P

Vật được treo vào sợi dây => Có lực căng T

Câu hỏi 7 :

Một vật có khối lượng 5 kg được treo vào hai sợi dây không dãn. Biết lực căng của 1 sợi dây là 25 N. Hỏi sau khi treo vật vào thì tình trạng của sợi dây như thế nào? Lấy g = 10 m/s2

 • A

  đứt ngay lập tức

 • B

  được một thời gian ngắn thì sợi dây từ từ đứt

 • C

  sợi dây không bị đứt

 • D

  một sợi dây đứt, một sợi không bị đứt.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Biểu thức tính trọng lượng của vật: P = m.g

Lời giải chi tiết :

Trọng lực của vật là: P = m.g = 5.10 = 50 (N)

Lực căng của 2 sợi dây là: 2.25 = 50 (N)

=> Lực căng có độ lớn bằng trọng lực, vật nằm cân bằng, sợi dây không đứt

close