Trắc nghiệm bài Thư lại Dụ Vương Tông - Tìm hiểu chung Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản là ai?

 • A

  Nguyễn Trãi.

 • B

  Nguyễn Du.

 • C

  Ngô Thì Nhậm.

 • D

  Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Câu 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Quốc âm thi tập.

 • B

  Quân trung từ mệnh tập.

 • C

  Ức Trai thi tập.

 • D

  Lam Sơn thực lục.

Câu 3 :

Ý nào sau đây không đúng khi nói về tác phẩm Quân trung từ mệnh tập?

 • A

  Là tập hợp các thư từ, mệnh lệnh trong quân đội.

 • B

  Do Nguyễn Trãi biên soạn trong giai đoạn kháng chiến chống quân Nguyên.

 • C

  Là những áng văn luận chiến sắc sảo, đanh thép với lập luận chặt chẽ.

 • D

  Giọng điệu tác phẩm lúc linh hoạt, lúc mềm dẻo.

Câu 4 :

Ý nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về văn bản Thư lại Dụ Vương Tông?

 • A

  Là bức thư số 35 trong Quân trung từ mệnh tập.

 • B

  Được Nguyễn Trãi viết vào khoảng tháng 3 năm Đinh Mùi.

 • C

  Nội dung nhằm phân tích tình hình khó khăn của nhà Minh.

 • D

  Nội dung nhằm vạch rõ nguy cơ bại vong của quân giặc nếu vẫn ngoan cố.

Câu 5 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của Nguyễn Trãi?

 • A

  Dư địa chí.

 • B

  Lam Sơn thực lục.

 • C

  Bạch Vân am thi tập.

 • D

  Chí Linh sơn phú.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản là ai?

 • A

  Nguyễn Trãi.

 • B

  Nguyễn Du.

 • C

  Ngô Thì Nhậm.

 • D

  Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của Thư lại Dụ Vương Thông là Nguyễn Trãi.

Câu 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Quốc âm thi tập.

 • B

  Quân trung từ mệnh tập.

 • C

  Ức Trai thi tập.

 • D

  Lam Sơn thực lục.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Văn bản trích trong tác phẩm Quân trung từ mệnh tập.

Câu 3 :

Ý nào sau đây không đúng khi nói về tác phẩm Quân trung từ mệnh tập?

 • A

  Là tập hợp các thư từ, mệnh lệnh trong quân đội.

 • B

  Do Nguyễn Trãi biên soạn trong giai đoạn kháng chiến chống quân Nguyên.

 • C

  Là những áng văn luận chiến sắc sảo, đanh thép với lập luận chặt chẽ.

 • D

  Giọng điệu tác phẩm lúc linh hoạt, lúc mềm dẻo.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ phần tìm hiểu chung về tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý B: Quốc âm thi tập do Nguyễn Trãi biên soạn trong giai đoạn chống quân Minh.

Câu 4 :

Ý nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về văn bản Thư lại Dụ Vương Tông?

 • A

  Là bức thư số 35 trong Quân trung từ mệnh tập.

 • B

  Được Nguyễn Trãi viết vào khoảng tháng 3 năm Đinh Mùi.

 • C

  Nội dung nhằm phân tích tình hình khó khăn của nhà Minh.

 • D

  Nội dung nhằm vạch rõ nguy cơ bại vong của quân giặc nếu vẫn ngoan cố.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ phần thông tin tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý B: Tác phẩm được Nguyễn Trãi viết vào khoảng tháng 2 năm Đinh Mùi.

Câu 5 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của Nguyễn Trãi?

 • A

  Dư địa chí.

 • B

  Lam Sơn thực lục.

 • C

  Bạch Vân am thi tập.

 • D

  Chí Linh sơn phú.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác giả.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không phải của Nguyễn Trãi là: Bạch Vân am thi tập (của Nguyễn Bỉnh Khiêm).

close