Trắc nghiệm bài Bình Ngô Đại cáo - Tìm hiểu chung Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của Bình Ngô đại cáo là ai?

 • A

  Nguyễn Trãi.

 • B

  Nguyễn Du.

 • C

  Nguyễn Tuân.

 • D

  Nguyễn Khuyến.

Câu 2 :

Tác giả Nguyễn Trãi hiệu là gì?

 • A

  Thanh Hiên.

 • B

  Ức Trai.

 • C

  Hy Văn.

 • D

  Quế Sơn.

Câu 3 :

Bình Ngô đại cáo được mệnh danh là:

 • A

  Bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất của nước ta.

 • B

  Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của nước ta.

 • C

  Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ ba của nước ta.

 • D

  Đáp án khác.

Câu 4 :

Đâu là tư tưởng xuyên suốt trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi?

 • A

  Trừ gian, dẹp tà.

 • B

  Trừ gian, dẹp loạn.

 • C

  Trừ bạo, yên dân.

 • D

  Trừ gian, giệt ác.

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI của Nguyễn Trãi?

 • A

  Ức Trai thi tập.

 • B

  Quốc Âm thi tập.

 • C

  Thanh Hiên thi tập.

 • D

  Dư địa chí.

Câu 6 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Nguyễn Trãi?

 • A

  Nguyễn Trãi có nhiều đóng góp quan trọng trong những tác phẩm chữ Hán.

 • B

  Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi là "bài ca yêu nước và tự hào dân tộc".

 • C

  Ông là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho thơ ca tiếng Việt phát triển và có những thành tựu rực rỡ ở những thế kỉ sau.

 • D

  Trong tư cách nhà thơ, Nguyễn Trãi đã để lại những bài thơ trữ tình tinh tế, thấm đẫm tình yêu thiên nhiên, tình yêu đất nước và tấm lòng luôn hướng về nhân dân.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của Bình Ngô đại cáo là ai?

 • A

  Nguyễn Trãi.

 • B

  Nguyễn Du.

 • C

  Nguyễn Tuân.

 • D

  Nguyễn Khuyến.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của Bình Ngô đại cáo là Nguyễn Trãi.

Câu 2 :

Tác giả Nguyễn Trãi hiệu là gì?

 • A

  Thanh Hiên.

 • B

  Ức Trai.

 • C

  Hy Văn.

 • D

  Quế Sơn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác giả.

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai.

Câu 3 :

Bình Ngô đại cáo được mệnh danh là:

 • A

  Bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất của nước ta.

 • B

  Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của nước ta.

 • C

  Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ ba của nước ta.

 • D

  Đáp án khác.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác phẩm Bình Ngô đại cáo.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Bình Ngô đại cáo được mệnh danh là Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ 2 của nước ta (thứ 1 là bài thơ thần Nam quốc sơn hà, thứ 2 là Bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh).

Câu 4 :

Đâu là tư tưởng xuyên suốt trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi?

 • A

  Trừ gian, dẹp tà.

 • B

  Trừ gian, dẹp loạn.

 • C

  Trừ bạo, yên dân.

 • D

  Trừ gian, giệt ác.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác giả Nguyễn Trãi.

Lời giải chi tiết :

Tư tưởng xuyên suốt trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi là "Trừ bạo, yên dân".

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI của Nguyễn Trãi?

 • A

  Ức Trai thi tập.

 • B

  Quốc Âm thi tập.

 • C

  Thanh Hiên thi tập.

 • D

  Dư địa chí.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác giả Nguyễn Trãi.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không phải của Nguyễn Trãi là Thanh Hiên thi tập (của Nguyễn Du).

Câu 6 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Nguyễn Trãi?

 • A

  Nguyễn Trãi có nhiều đóng góp quan trọng trong những tác phẩm chữ Hán.

 • B

  Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi là "bài ca yêu nước và tự hào dân tộc".

 • C

  Ông là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho thơ ca tiếng Việt phát triển và có những thành tựu rực rỡ ở những thế kỉ sau.

 • D

  Trong tư cách nhà thơ, Nguyễn Trãi đã để lại những bài thơ trữ tình tinh tế, thấm đẫm tình yêu thiên nhiên, tình yêu đất nước và tấm lòng luôn hướng về nhân dân.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác giả Nguyễn Trãi.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý A: Về sáng tác, Nguyễn Trãi có những đóng góp quan trọng trong cả chữ Hán lẫn chữ Nôm.

close